უზნეო ბიზნესის პრობლემა

სამწუხაროდ ასეთ ბიზნესს არ ელევა ქომაგები და გულშემატკივრები, რომლებიც სხვადასხვა თითიდან გამოწოვილი არგუმენტებით ცდილობენ გაამართლონ ამ სახის ბიზნესის არსებობა. კონკრეტულად საუბარია ონლაინ კრედიტებზე, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე, ბანკებზე, აზარტული თამაშების ორგანიზატორებზე, ლატარიის კომპანიებზე, ფინანსურ პირამიდებზე და სხვა მსგავსს „ბიზნესზე“, თუმცა უზენო ბიზნესის ქვეშ კიდევ მრავალი სხვა შეიძლება დავასახელოთ (მაგ. ნარკობიზნესი, ადამიანებით, მათი ორგანოებით, იარაღით ვაჭრობა, 18+ კონტენტის გავრცელება და სხვა), თუმცა ამ ეტაპზე ყველა მათგანზე ვერ ვისაუბრებ. „ეშმაკის ადვოკატების“ მთავარი არგუმეტი არის რომ თითოეულ ზემოთ ჩამოთვლილ ურთიერთობაში ადამიანი შედის აშკარა ძალდატანების გარეშე, მისი საკუთარი ნებით და თავისუფალი არჩევანის შედეგად. ასე ვთქვათ წინასწარ იცის რაზე თანხმდება და შედეგებზე პასუხისმგებელი არის თავად, მეორე მხარე პილატესავით ხელებს იბანს, თითქოს ის არაფერ შუაში არ არის. ჩამოთვლილი ბიზნესი დავყოთ ორ კატეგორიად, პირველში ერთი მხარე მეორეს აძლევს ფულს გარკვეულ ფასად, მეორეში ადამიანი მოგების მიღების მიზნით თამაშობს და იგებს ან აგებს. ამჯერად მხოლოდ პირველი კატეგორია განვიხილოთ. ხშირად ხდება ხოლმე რომ ადამინისათვის ან ბიზნესისათვის კონკრეტულ მომენტში არ არის ხელმისაწვდომი საჭირო ფული და მათ უჩნდებათ საჭიროება მოიზიდონ დამატებითი სახსრები. მეორეს მხრივ არსებობს თავისუფალი ფული, რომელიც დაუსაქმებელია. რა დაშავდება თუ თავისუფალი ფულის (ფულის ადგილას შეგვიძლია ასევე ვიგულისხმოთ ნებისმიერი მატერიალური სიკეთე, რაც ერთს ჭარბად აქვს და მეორეს შეზღუდულად ან საერთოდ არ აქვს) მქონე მხარე მიასესხებს მეორე მხარეს ამ თავისუფალ, ხელმისაწვდომ და დაუსასქმებელ ფულს? ადამიანურ ურთიერთობებში ჩვეულებრივ ამბად ითვლება ახლობლისათვის ხელის გამართვა, დახმარება და როგორც წესი ეს ხდება უსასყიდლოდ, ანუ ყოველგვარი სარგებლის გარეშე. ქრისტიანული მორალი დაუშვებლად მიიჩნევს პროცენტის გადახდის პირობით თანხის გაცემას, ასევე მუსულმანური სამართალი რომელსაც მოგვიანებით უფრო დეტალურად შევეხებით. ფულის გაცემა ნიშნავს რომ ჩნდება მისი დაუბრუნებლობის საფრთხე, სხვადასხვა მოცემულობაში მომავალი განუსაზღვრელობის სხვადასხვა ნიშნით ხასიათდება და შეიძლება დადგეს რეალობა რომ ეს ფული არ ან ვერ დაუბრუნდეს მის გამსესხებელს. ფულის გასესხების კანონის ფარგლებში მოქცევის შემთხვევაში, სამართლებრივი სისტემა იძლევა გარანტიას რომ ვალი დაბრუნდება, გარდა იმ შემთხვევისა როცა მსესხებელი ხდება ვალაუვალი. კანონმდებელი აღასრულებს გამსესხებლის მოთხოვნას და თუ გააჩნია მსესხებელს რაიმე მატერიალური ქონება უზრუნველყოფს ვალის დაბრუნებას. ფულის გამსესხებელმა თავად უნდა შეაფასოს ვალაუვალობის რისკი და ამის შესაბამისად მიიღოს გადაწყვეტილება. დავუშვათ რომ თუნდაც ვალის დაბრუნების 100%-იანი გარანტია არსებობს (მაგ. თავდებობა, საბანკო გარანტია ან სხვა), რატომ უნდა მისცეს ერთმა მხარემ გარკვეული დროის განმავლობაში ფული მეორე მხარეს, მაშინ როდესაც თავად შეეძლო ესარგებლა ამ თანხით? ვსაუბრობთ ისეთ ორ მხარეზე რომლებსაც ერთმანეთის დახმარების არავითარი მორალური ვალდებულებები არ აქვთ (ვიწრო გაგებით). ფულს გააჩნია ღირებულება დროში, ეს ნიშნავს რომ ფულს აქვს უნარი დასაქმდეს და გამოიმუშაოს დამატებითი ფული. მაგ. მე დღეს რომ მომეცა თქვენთვის 1000 ლარი ეს უფრო ღირებული იქნებოდა ვიდრე 1 წლის შემდეგ მოცემის შემთხვევაში, რადან 1000 ლარს შეუძლია გამოიმუშავოს 1 წლის განმავლობაში პირობითად 50 ლარი. თუ მე თქვენ გასესხებდით 1000 ლარს და ერთი წლის შემდეგ დამიბრუნებდით ისევ 1000 ლარს გამოდის რომ მე თქვენ დაგითმეთ სარგებელი 50 ლარი. თუ თქვენ ჩემი მეგობარი ან ახლობელი არ ხართ ალბათ არ ვარ ვალდებული ეს გავაკეთო. გარდა ფულის ღირებულებისა დროში არსებობს მეორე ფაქტორი — რისკი, რამდენდაც დიდია თანხის დაუბრუნებლობის რისკი იმდენად მაღალი კომპენცსაცია უნდა მივიღო შესაძლო ზარალის გასაბათილებლად. მარტივი სიტყვებით თუ მაგ. სამშენებლო ბიზნესში ფულის დაკარგვის რისკი არის პირობითად 5%, ხოლო მაგ. ფარმაცევტულში 10% ლოგიკურია რომ ფულს ერთს უფრო დაბალი სარგებლით მიასესხებენ, ხოლო მეორეს უფრო მაღლით. რაც უფრო მეტია რისკი, მით უფრო მეტი უნდა იყოს უკუგება, მარტივი სიტყვებით რაც მეტს გავრისკავ მეტი მოგება უნდა მივიღო. ჩემს მიერ გასესხებული თანხისათვის მე უნდა მივიღო დაკარგული სარგებელი და დამატებით გაწეული რისკის კომპენსაცია. ნორმალურ, განვითარებულ ქვეყნებში ურისკო განაკვეთად ითვლება სარგებელი სახელმწიფო ობლიგაციებზე. ურისკოდ რადგან ძალიან დაბალია იმის ალბათობა რომ სახელმწიფო გახდება ვალაუვალი. ვთქვათ 3% არის სახელმწიფო ობლიგაციების სარგებლის განაკვეთი. ეს ნიშნავს იმას რომ სახელმწიფო სესხულობს ფულს ადამიანებისაგან, ბიზნესისაგან ან სხვა მხარეებისაგან და წლიურად იხდის 3%-ს სარგებლის სახით. მე ყოველთვის მაქვს შესაძლებლობა ჩემს 1000 ლარს გამოვამუშავებინო 30 ლარი წელიწადში, შემიძლია უფრო მეტიც გამოვამუშვებინო იმისდა მიხედვით რამდენად მეტ რისკზე წავალ, მაგ. შევიტანო საბანკო დეპოზიტზე, შევიძინო აქციები, ვაწარმოო ბიზნესი, გავასესხო და ა.შ. შემიძლია წავიდე ძალიან დიდ რისკზეც — ბანკი გავძარცვო და სწრაფად გავმდიდრდე, ამ შემთხვევაშიც არ ირღვევა რისკის და უკუგების შესაბამისობის პრინციპი, თუმცა ბევრი სხვა პრინციპი ირღვევა :) უამრავი ადამიანი, მხარე არსებობს რომლებსაც აქვთ თავისუფალი სახსრები მაგრამ არ აქვთ დრო, სურვილი ან შესაძლებლობა თავად დაასაქმონ ეს ფული. მაგ. ექიმი, ფეხბურთელი, პენსიონერი და ა.შ. შესაძლოა მათ გაუჩნდათ თავისუფალი ფული და ცხადია უმოქმედოდ დებას ურჩევნიათ დაასაქმონ დამატებითი სარგებლის მიღების მიზნით. მეორეს მხრივ არსებობენ ადამიანები რომლებსაც აქვთ დრო, სურვილი და შესაძლებლობა თავად დაასაქმონ ფული და შექმნან დოვლათი, მათი კრებითი სახელი არის ბიზნესი (არსებობენ მსესხებლები რომლებიც პირადი საჭიროებისთვის მოიხმარენ ფულს, მაგრამ მთავარი სესხის მომხმარებელი ჯანსაღ ეკონომიკაში და განვითარებულ ქვეყნებში არის ბიზნესი). მაგ. თუ მე მექნება ადმატებითი 1000 ლარი შემიძლია წელიწადში გამოვიმუშავო მოგება 100 ლარი, გავისტუმრო სესხის პროცენტი 30 ლარი და მივიღო 70 ლარი დამატებითი მოგება. ასევე 1000 ლარით მეტი ვამყოფო მიმოქცევაში. ბიზნესი ფინანსდება კაპიტალის სახით მფლობელებისაგან (ინვესტორებისაგან) ან სესხით ბანკებიდან, საინვესტიციო ფონდებიდან, პრივილეგირებული აქციებიდან და სხვა (დაფინანსების მესამე წყარო — რეინვესტირება ამ შემთხვევაში არ გვაინტერესებს). განსხვავება არის შემდეგში — პირველ შემთხვევაში ადამიანი დებს ბიზნესში ფულს და მიჰყვება ბიზნესს მოგებაშიც და ზარალშიც, მეორე შემთხვევაში გამსესხებელი იღებს წინასწარ შეთანხმებულ სარგებელს მიუხედავად ბიზნესმა მოიგო თუ წააგო და რა ოდენობით. ისლამური სამართალი საერთოდ არ იცნობს სესხის ცნებას, ამას ამორალურად მიიჩნევს და მათ შემთხვევაში ჭარბი ფულის გაცემა ხდება მხოლოდ პარტნიორობის სახით, თქვენ მიდიხართ ისლამური კაპიტალის მქონე მხარესთან, არწმუნებთ თქვენი გეგმის პერსპექტიულობაში და თანხმობის შემთხვევაში ის ხდება თქვენი პარტნიორი, ანუ თქვენთან ერთად გაიზიარებს მოგებასაც და ზარალსაც. მინდა ავღნიშნო რომ ასეთი სქემა არ არის პრაქტიკული და შეიძლება ბევრ შემთხვევაში მიუღებელი იყოს, ამას ჯობია სესხის არსებობა პროცენტის მოთხოვნის უფლებით, განსხვავება უამრავი ნიუანსით შეიძლება ავხსნათ რის შესაძლებლობასაც ეს ფორმატი არ იძლევა. ერთ-ერთი უმთავრესია არის რომ მსესხებელს შეიძლება არ სურდეს ჰყავდეს პარტნიორი, რომელიც უფლებამოსილი იქნება (მისი თანამონაწილეობის პროპორციულად) ჩაერიოს მართვაში და მიიღოს მოგება, მაშინ როდესაც მსესხებელი იღებს ფიქსირებულ სარგებელს და სესხის ვადის ამოწურვის ან წინსწრებით დაფარვის შემთხვევაში წყდება ურთიერთობა და აღარ არსებობს ვალდებულებები. სესხის აღების ხელმისაწვდომობა ადამიანებს/ბიზნესს აძლევს შესაძლებლობას დაიკმაყოფილონ მოთხოვნილებები, განახორციელონ მათი მიზნები და ეს ზრდის ეკონომიკურ აქტივობას და საერთო კეთილდღეობას, დოვლათს. ჯამურად თუ შევხედავთ სესხის გარეშე გვექნება ერთის მხრივ „დამარხული ფული“, ხოლო მეორეს მხრივ ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობები. სესხის არსებობის პირობებში გვაქვს დასაქმებული ფული, რომელიც მიმოქცევაში ყოფნისას დამატებით სარგებელს გამოიმუშავებს, ეკონომიკურ ზრდას და კეთილდღეობას ქმნის. მეტნაკლებად ავხსენით რას ნიშნავს სესხი, რატომ არის საჭირო, რატომ ხდება გასესხება და სესხება. თუ ეს ყველაფერი ასეა მაშინ რა არის პრობლემა? პრობლემა არის გამსესხებლის მიერ სარგებლის სახით მოთხოვნილი ის ოდენობა, რომელიც აღემატება ფულის დროითი ღირებულების და რისკის პრემიის ჯამურ ოდენობას, ასევე ისეთი სესხების გაცემა რაც სცილდება რაციონალური გადაწყვეტილების ფარგლებს. სანამ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ მსჯელობას განვმარტოთ ქრისტიანული (ამ შემთხვევაში საუბარია მართლმადიდებლობაზე) პოზიცია. ეკლესია გვასწავლის რომ უნდა დავეხმაროთ ყველას, თუ ამის შესაძლებლობა გაგვაჩნია და ეს დახმარება არ არის შეუსაბამობაში ზნეობრივ ნორმებთან. კონკრეტულად, თუ გაქვს ფული და გვთხოვა ადამიანმა უნდა ვაჩუქოთ, თუ ჩუქება არ შეგვიძლია ვასესხოთ, მაგრამ სარგებელი არ უნდა მოვთხოვოთ. რაც უფრო ახლობელია ადამიანი მით მეტ ვალდებულება გაქვს, მაგრამ ასევე სრულიად უცხო ადამიანზეც ვრცელდება ეს მოვალეობა. ეკლესიურად არც სიძუნწე ვარგა და არც უმართებულოდ გაცემა. თანამედროვე ცხოვრებაში, მაშინ როდესაც ადამიანებს შორის კომუნიკაცია გაიოლებულია, არსებობს კანონმდებლობა რომელიც გარკვეულ ჩარჩოებში აქცევს სხვადასხვა სოციალურ ურთიერთობებს, ეკონომიკის სტიმულირების ეფექტით და სხვა ბევრი მოსაზრებით, ვფიქრობ დასაშვებია სარგებლის მიღების მიზნით ფულის გასესხება უცხო ადამიანებზე და ბიზნესზე. ალბათ ის უფრო ცუდია არც სარგებლით და არც სარგებლის გარეშე არ ვასესხოთ ადამიანს ფული. მე, როგორც მსესხებელი თქვენი მადლობელი ვიქნები თუ მასესხებთ თანხას შეღავათიანი პირობებით და არ ველოდები რომ უცხო ადამიანები ან მხარეები უფასო ფულს მომცემენ. სესხი საჭირო, აუცილებელია და ბუნებრივიც კია ეკონომიკისათვის, ქრისტიანული მოწოდების შესრულება თუ შეგვიძლია კარგია, მაგრამ ფართო მასშტაბებით ეს შეძლება ნეგატიურად აისახოს ეკონომიკურ რეალობაზე. ამ შემთხვევაში ზნეობრივად გამართლებულად შეგვიძლია მივიჩნიოთ 0-დან ადეკვატური სარგებლის ოდენობამდე (ფულის ღირებულება დროში + რისკის პრემია) დიაპაზონში სარგებლის მოთხოვნა (რაც უფრო ახლოს ნულისკენ მით უფრო ზნეობრივად) და ზნეობრივად გაუმართლებლად ამ ზღვარს ზემოთ (რაც უფრო დაშორდება მით უფრო უზნეობად). მაგ. ურისკო განაკვეთი თუ არის 3% და რისკის პრემიის ცვალებადობა სხვადასხვა დარგში/მოცემულობაში 0–4% გამოდის რომ 7% არის ზღვარი. დავუბრუნდეთ მთავარ საკითხს. როდესაც გამსესხებელი იღებს სესხის გაცემა/არგაცემის გადაწყვეტილებას აფასებს ფულის დაგვიანების, არასრულად მიღების ან დაკარგვის რისკს, ამ შეფასების დროს იყენებს უამრავ კრიტერიუმს, როგორც მსეხებლის მიზნობრიობას, სხვადასხვა პიროვნულ/ბიზნეს მახასიათებლებს, გარემოს სტაბილურობას, ეკონომიკური მდგომარეობას და სხვა მრავლა ფაქტორს. საქართველოში სამწუხაროდ არის მაღალი ზოგადი რისკი რაც გამოიხატება არასტაბილურობაში, ეკონომიკური განვითარების დაბალ დონეში და სხვა ნეგატიურ ფაქტორებში. მაგ. გამსესხებელმა საქართვეოში გაცემულ ფულზე შეიძლება მოითხოვოს 10%, მაშინ როდესაც გერმანიაში გასესხებულზე მხოლოდ 5%. შესაბამისად ზოგადად ჩვენი ქვეყანისათვის მოზიდული კაპიტალი არის ძვირი ქვეყანასთან დაკავშირებული რისკებიდან გამომდინარე, ქართული ბიზნესისათვის სესხი ასევე არის ძვირი რადგან ქართული ბიზნესი არ არის სტაბილური, განვითრებული, საიმედო და სათანადო კომპეტენტციით და რეგულაციებით მართული, ქართველი ადამიანისათვის ასვე ძვირი არის სესხი მისი არასტაბლური ფინანსური მდგომარეობის გამო, ასევე სესხის დაუბრუნებლობის ხშირი შემთხვევებისა და სხვა უამრავი ფაქტორის გამო. ეს ყველაფერი რისკის პრემიას ზრდის. აღსანიშნავია რომ ბანკებს და მისო-ებს საწყის ეტაპზე გააჩნიათ დიდი კაპიტალური ხარჯები, რაც პირველ წლებში მათ მომსახურებას აძვირებს, თუმცა თანდათან იფარება მოგებით და უნდა იწვევდეს მომსახურების გაიაფებას. ბიზნესი ქმნის მაღალ მოთხოვნას სესხზე, რადგან საქართველოში არ არის განვითარებული კაპიტალის ბაზრები და ფინანსების მოზიდვის ალტერნატიული წყაროები გარდა სესხისა. ადამიანები ასევე ქმნიან მაღალ მოთხოვნას სესხებზე, რადგან არსებობს უმუშევრობა და სიღარიბე და მოსახლეობის უმეტესობა ფინანსურად გაჭირვებულია. ზოგადი სურათი გასაგებია, მოცემულობა რთულია, გარემო არასტაბილურია, რისკი მაღალია. როგორ უნდა მოხდეს ამ რთული ვითარებიდან გამოსვლა, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, ბიზნესმა და ადამიანმა ვრცლად სხვა დროისთვის სასაუბროდ დავტოვოთ და შემოვიფარგლოთ მხოლოდ სესხების პრობელემით. პირველი პრობლემა — არაადეკვატურად მაღალი სარგებლის მოთხოვნა, მაგ. დღეში 1% წელიწადში 365%, ამას ემატება საკომისიოები და ჯარიმები. ასეთი ყველაზე მეტად კაბალური და შესაბამისად უზნეო პირობები დამახასიათებელია ონალაინ სესხებისათვის, ეფექტური პროცენტი ხშირად არის შენიღბული, ხელშეკრულება გამსესხებლის სასარგებლოდ შედგენილი და მსესხებელი მოტყუებული. შემდეგი არისნ მისო-ები (მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები) რომლებიც შედარებით ნაკლებ სარგებელს (უმეტესად 100% არ სცდება წლიურად, თუ ჯარიმებს არ გავითვალისწინებთ), მაგრამ ასევე კაბალურ ხელშეკრულებებს სთავაზობენ მომხმარებლებს. შემდეგი არის ბანკები, რომლებიც კიდევ უფრო ნაკლებ სარგებელს აწესებენ (უმეტესად არაუმეტეს წლიური 36%) მაგრამ ესეც ძალიან შორს არის ადექვატური ოდენობისაგან. მომხმარებელი უმეტესად რჩება მოტყუებული, რადგან მას ხშირად არ აქვს საკმარისი ცოდნა რომ გაერკვეს ხელშეკრულების პირობებში, როგორც წესი ეჩქარება თანხის მიღება და არ მიმართავს ეკონომიკის და სამართლის პროფესიონალ კონსულტანტს, მეორე მხარე კიდევ უნამუსო უზის რომელსაც უნდა ფული ამოაცალოს ჯიბიდან. როცა გაჭირვებულ ადამიანს „ანახებ“ ფულს და ხელს აწერინებ კაბალურ ხელშეკრულებაზე ეს არის უზნეობა. ასევე გასცემ ისეთ სესხს რომელიც არ არის გასაცემი არაადეკვატურად მაღალი რისკის გამო, ესეც არის უზნეობა. ამ დროს იცი რაც მოხდება, მაგრამ გათვლა სწორედ იმაზეა რომ დროულად ვერ მოხდება ვალის დაბრუნება და ეს მოგებას მოიტანს ჯარიმების სახით. როდესაც მაგ. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გასცემს რისკიან კრედიტებს, მის პორტფელში არის ბევრი დაუბრუნებადი ვალი, რაც სხვა სესხებიდან მიღებულმა მაღალმა სარგებელმა, და ჯარიმებმა უნდა გადაფაროს. ამ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ არ გასცენ ზედმეტად რისკიანი სესხები, მათი პორტფელი უფრო ჯანსაღი სტრუქტურით შეინარჩუნონ, მაგრამ ერთის მხრივ წინა სქემა უფრო მომგებიანია და მეორეს მხრივ ბევრ კლიენტს დაკარგავენ. ის ვისაც აქვს შანსი ბანკიდან აიღოს სესხი არ მივა მისო-სთან ან ონლაინ სესხის გამცემთან. შედარებით გონიერი მსესხებელი პირველად მიდის ბანკში, უარის შემთხვევაში მისო-ში და ბოლოს ონლაინ სესხს იღებს. თუ რომელიმე მათგანი უარს იტყვის რისკიანი კრედიტის გაცემაზე დაკარგავს მომხმარებელს და შესაბამისად მოგების მიღების შესაძლებლობას. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ საკმაოდ აქტიური კონკურენცია სამივე დონეზე. ამდენად თითოეული მათგანი მათი შესაძლებლობის ფარგლებში ცდილობს გასცეს რისკიანი კრედიტი. ბანკები უფრო მეტად რეგულირებული არიან სახელმწიფოსგანაც და მათი შიდა რეგულაციებითაც, მათი კაპიტალი შედარებით იაფია და ასევე კარგად მართული და მათი ზღვარი ყველაზე დაბალია. მისო-ები იზიდავენ ძვირადღირებულ კაპიტალს, ბევრს ზარალობენ ამოუღებადი სესხებიდან, მაგრამ ამ ყველაფერს აკომპენსირებენ მაღალი სარგებლით და ჯარიმებით. ონლაინ სესხები მისო-ს ანალოგიურია უფრო მაღალ ხარისხში. სამივეს მოქმედება უზნეოა იმდენად, რამდენადაც დაშორებული არიან ადექვატური სარგებლის ოდენობას და რამდენადაც რაციონალურობის ფარგლებს სცილდებიან სესხის გაცემის დროს. ჯამური ეფექტი შემდეგია — მსესხებელს მისცეს სესხი როდესაც წესით არ უნდა მიეცათ და ასევე მისცეს გაუმართლებელი სარგებლით. ლოგიკურია რომ მსესხებელმა ვერ შესძლო დაბრუნება, აღმოჩნდა ფინანსურ კრიზისში, პროცენტს ჯარიმა დამეატა, ვალს ვალი, ბანკიდან წავიდა მისოში ბანკის გადასაფარდ, მისოდან ონლაინ კრედიტის გამცემთან მისოს გადასაფარად და საბოლოოდ წასასვლელი არსად აქვს, მისი ქონება აღსრულებაზე მიდის რეალურზე ნაკლები ღირებულებით და მსესხებელი კოტრდება. ასეთი შემთხვევა ხშირია და იწვევს მაღალი ზოგადი რისკის არსებობას ჯაჭვური რეაქციით. თუ მოხდებოდა სწორი გადაწყვეტილების მიღება, ანუ სესხის არ გაცემა საკმარისი დასაბუთების გარეშე , რომ სესხი დაბრუნებადია და სესხი გაიცემოდა ადექვატური სარგებლით, სესხების უმეტესობა გასტუმრდებოდა დროულად, არ იარსებებდა უამრავი გადახდისუუნარო მსესხებელი, შემცირდებოდა რისკის ფაქტორი და სესხები ეტაპობრივად გაიაფდებოდა. ბანკების, მისო-ების და ონალაინ სესხების კომპანიების ქმედება იწვევს რისკის ზრდას, სიღარიბეს, ეკონომიკურ სტაგნაციას და სხვა უარყოფით მოვლენებს, რაც არის ანტისახელმწიფოებრივი, არაადამიანური და უზნეო მოქმედება. უახლოეს წარსულში მსოფლიო ფინანსური კრიზისის გამომწვევი მიზეზი იყო დიდი ოდენობით არაუზრუნველყოფილი იპოთეკური სესხების გაცემა, ანუ იმ სესხების რომლებიც რეალურად არ უნდა გაცემულიყო ჯანსაღი განსჯის პოზიციიდან გადაწყვეტილების მიღების პირობებში. სახელმწიფო როგორც უმაღლესი სიკეთე ვალდებულია ზრუნავდეს მის მოქალაქეებზე, იცავდეს მათ უფლებებს და უქმნიდეს ღირსეული ცხოვრების პირობებს. იგი ვალდებულია დაიცვას ადამიანი ზიანისაგან, კრიმინალისაგან, თაღლითობისაგან, მოტყუებისაგან და ა.შ. სამოქალაქო სამართალში არსებობს უსაფუძვლო გამდიდრების მუხლი (რომელიც არ მუშაობს!), იგი ბათილად სცნობს მოტყუებით დადებულ ხელშეკრულებებს. მაგ. მე თქვენ მოგყიდეთ ჩვეულებრივი 20 თეთიანი ფანქარი 100 ლარად, ე.ი. მოგატყუეთ, არ არის ძნელი დავინახოთ ერთი მხარის მიერ მეორეს შეცდომაში შეყვანის ფაქტი. დავუშვათ მე წავედი საზღვარგარეთ, ჩამოვიტანე ეს ფანქრები, განვათავსე მაღაზიაში და ვყიდი, ვთქვათ 15 თეთრი დამიჯდა ყიდვა, 5 თეთრი გადასახადები, ტრანსპორტირება, სხვა ცვლადი და მუდმივი ხარჯები და 20 თეთრს ზემოდან კიდევ ვამატებ ჩემს მოგებას 5 თეთრს (მე ხომ ეს ყველაფერი მოგების მიღების მიზნით გავაკეთე) და საბოლოდ ვყიდი 25 თეთრად, გასაყიდ ფასს ბაზარი — მოთხოვნა და მიწოდება არეგულირებს, ეს ფანქარი შეიძლება 1 ლარადაც გავყიდო ან კიდე უფრო მეტად და მოცემულობის გაანალიზების შედეეგად არ ჩაითვალოს რომ მოგატყუეთ, მაგრამ 100 ლარად რომ მოგყიდით სრულიად დაუსაბუთებლად ე.ი. თაღლითობით მივითვისე თქვენი ფული. ხომ არ გეცნობათ სიტუაცია? ზუსტად ამას აკეთებენ ბანკები, მისო-ები და ონლაინ სესხები სხვადასხვა ხარისხით. ამგვარი თაღლითური გარიგებისაგან ჩვენ უნდა დაგვიცვას კანონმა, რომელიც უნდა დაწეროს და აღასრულოს სახელმწიფომ! დღესდღეობით აუცილებლად მიმაჩნია რეგულირების კიდევ უფრო გამკაცრება სადაც არსებობს და შემოღება იქ სადაც არ არსებობს. რეგულაციის შინაარს უნდა წარმოადგენდეს სესხების მონიტორინგი, რამდენად მიზანშეწონილად არის გაცემული სესხი და ასევე პროცენტის ზღვრული ოდენობების დადგენა, ჯარიმების შემოფარგვლა და სხვა მექანიზმები მსესხებლის დასაცავად და დასაზღვევად ზოგჯერ მისი საკუთარი რისკიანი და გაუმართლებელი გადაწყვეტილებებისაგან. სახელმწიფომ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ამ უმნიშვნელოვანეს სექტორზე, გააჯანსაღოს დარგი და შესაბამისად გააძლიეროს ეკონომიკა და ქვეყანა. ჩვენმა შეძლებულმა თანამოქალაქეებმა რომლებსაც შეაქვთ თანხა საბანკო ანაბრებზე, აბანდებენ მისო-ებში და ონალინ კრედიტების კომპანიებში კეთილი უნდა ინებონ და დაკმაყოფილდნენ მცირე მაგრამ ნაკლებრისკიანი სარგებლით, ან ალტერნატიულად მიმართონ თავისუფალი ფინანსები კაპტალის ბაზარზე. ფინანსურად გაჭირვებულმა თანამემამულეებმა თავი უნდა შეიკავონ გაუმართლებელი რისკით კრედიტების მიღებისაგან, დაუსაბუთებელი პერსპექტივების გამო თავის მძიმე მდგომარეობაში ჩაგდებისაგან, უფრო მეტი წინდახედულებით მოეკიდონ სესხის ხელშეკრულების ეკონომიკურ და სამართლებრივ ასპექტებს. ბანკებმა, მისო-ებმა და ონალინ კრედიტის კომპანიებმა კეთილი უნდა ინებონ და დაიოკონ მათი უძღები მადა, თუმცა ამაში სახელმწიფოც უნდა დაეხმაროს! თუ ადამიანს აქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული გადაუდებელი საჭიროება და არ აქვს შესაბამისი ფინანსები, სახელმწიფომ კეთილი უნდა ინებოს და აღმოუჩინოს დახმარება. თანდათან მოხდება ვითარების სტაბილიზაცია და ეტაპობრივად მოცემულობის გაუმჯობესება. რამოდენიმე წლის წინ შეინიშნებოდა ბანკების მიერ კრედიტებზე საპროცენტო განაკვეთების კლების ტენდენცია და გარემოს სტაბილიზაცია, სამწუხაროდ დღეს ვითარება კვლავ გაუარესებულია. სახელმწიფომ სასწრაფოდ უნდა იზრუნოს ამ პრობლემებზე და დააწესოს კრედიტის მაქსიმალური პროცენტი დოლარში არაუმეტეს 10% (პარალელურად ყველა გამართლებული გზით უნდა მოხდეს დოლარიზაციის შემცირება) და ლარში არაუმეტეს 16%, ეს პროცენტები თანდათან უნდა მიისწრაფვოდნენ შემცირებისაკენ. თუ ბანკი, მისო ან ონლაინ კრედიტების კომპანია თვლის რომ ეს არ არის საკმარისი რისკის პრემია კონკრეტული შემთხვევისათვის, თავი უნდა შეიკავონ ასეთი სესხის გაცემისაგან. შედეგად უფრო მეტი ადამიანი აიღებს (რადგან იაფი იქნება) და დააბრუნებს სესხს (რადგან გონივრულად იქნება გაცემული), ეკონომიკა გაძლიერდება და საბოლოო ჯამში ყველა მხარე მოგებული დარჩება. მე არ ვარ ეკონომიკის ექსპერტი, უბრალოდ ჩემი დამოკიდებულაბა გამოვხატე და შევეცადე ამეხსნა რატომ ვფიქრობ ასე. მსგავსი პრობლემების გადაჭრაზე უნდა მუშაობდნენ კომპეტენტური და გამოცდილი პროფესიონალები და სახელმწიფოს მხრიდან ძალისხმევის შედეგად, როგორმე უნდა მოვახერხოთ ამ მძიმე ვითარებიდან თავის დაღწევა. უამრავი რამ არის გადაჯაჭვული ერთმანეთზე, ძალიან რთულია ჯანსაღი სისტეტმის და ეკონომიკის გამართვა, თუმცა მოქალაქე უნდა ხედავდეს სახელმწიფოს ეფექტურ მოქმედებას რაც აუცილებლად მოიტანს სასურველ შედეგს გონივრული მართვის შემთხვევაში. ეს ტექსტი რამოდენიმე საათში მომზადდა კონკრეტული მიზნით, არ არის გამართული და ჩამოყალიბებული, კიდევ უამრავი ფაქტორი შეიძლებოდა გაანალიზებულიყო, მაგრამ მკითხველისათვის ვფიქრობ ძირითადი აზრი გასაგები იქნება.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.