Mural a l’IVAM. València

Tweet del PSOE de Castilla la Mancha (luego eliminado)

un GIF val més que mil paraules

Anna Peña i Aso

València (1986). Periodista especialitzada en noves narratives i xarxes socials. Vaig ser una (entre tants) de l’equip fundador d’ @apunt_media

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store