Image for post
Image for post

Ara que arriben dies de descans és bon moment per a posar-se al dia amb els capítols de les nostres series predilectes. I després què? Ací teniu un recull de 50 sèries a tenir en compte. Avís: no és cap “rànquing definitiu” ni les “50 series que cal veure abans de morir”. Segur que trobeu a faltar alguna sèrie imprescindible o he comès alguna mena d’injustícia històrica, però no hi ha cap sèrie que no haja vist, i malauradament els dies tenen 24h. …

About

Anna Peña i Aso

València (1986). Periodista. Fent (-me) preguntes. Buscant respostes. Resident a les xarxes socials. Sempre amb la ironia a mà.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store