xoc de legitimitats, xoc de relats

Aquests últims dies hem vist una ofensiva (que no ha tingut la repercussió que caldria) del Govern Central contra l’autogovern valencià. L’anul·lació de la llei de règim matrimonial valencià per part del Tribunal Constitucional suposa la caiguda del dret civil foral valencià consagrat en la darrera reforma estatutària. Per ser concisos: el marc legal espanyol no accepta cap dret diferent de l’espanyol. Tota una declaració d’intencions.

En el rerefons d’aquesta decisió hi ha un xoc de legitimitats (la que emana del poble valencià com a subjecte polític, i la legitimitat espanyola) i un xoc de relats entre re-centralització de l’Estat i el desenvolupament de l’encara tímid autogovern que tenim. Complexa tasca per al Consell que ha de construir relat i parar l’embat de l’Estat amb una estructura mediàtica valenciana extremadament feble i una societat civil molt debilitada. Els propers anys en joc.

seguim la conversa ací i a @valencianna

Image for post
Image for post

Written by

València (1986). Periodista. Fent (-me) preguntes. Buscant respostes. Resident a les xarxes socials. Sempre amb la ironia a mà.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store