Khóa học trang điểm cô dâu chuyên nghiệp tphcm

Vanmiu Beauty
Sep 12 · 2 min read

Bạn đang tìm nơi học trang điểm cô dâu uy tín tại tphcm thì đây là thông tin dành cho bạn.
Vanmiu Beauty là một Makeup Artist nổi tiếng tại Hồ Chí Minh với phong cách hiện đại, thân thiện và dễ gần.
Vanmiu Beauty đạt được nhiều giải thưởng danh giá: The Best Artistry — MAC 2018, Nhân Vật Nữ Của Năm — Vietnam Makeup Award 2019, Creative Artist Award — The Vietnamese Makeup Artist Community.
Top 10 Macro Influencer ảnh hưởng lớn nhất ngành làm đẹp năm 2018 và là beauty blogger nổi tiếng youtube với gần 200k lượt theo dõi.
Top 8 Mega Influencer ảnh hưởng lớn nhất ngành làm đẹp năm 2019.

➥ Thông tin khóa học trang điểm cô dâu tại VANMIU BEAUTY
» Học phí: 20 triệu (nếu bạn thuộc đối tượng ưu tiên thì có thể được giảm đến 16 triệu học phí, xem thông tin trên web hoặc liên hệ để biết chi tiết.)
» Địa điểm: 52/9 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TPHCM
» Thời gian học: từ 3–6 tháng, khóa mới khai giảng hàng tuần.
» Nội dung khóa học:
– 4 buổi đầu học trang điểm cá nhân.
– 20 buổi thực hành trên mẫu từ các phong cách Hàn Quốc, Thái Lan đến Âu Mỹ.
– 4 buổi học làm tóc cô dâu.
– 3–5 buổi đi trang điểm thực tế cho khách hàng cùng Team Vân Miu.
— — — — — — — — — — — — — — — — —

➥ Liên hệ Vanmiu Beauty:
» Chat: http://m.me/vanmiubeauty
» Website: https://vanmiubeauty.com
» Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/vanmiubeauty
» Hotline: 0911768365.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade