Trong bối cảnh những tháng cuối năm 2020 hiện nay, dòng vốn đầu tư vào những thị trường trung tâm như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng,… dần dịch chuyển và tăng trưởng nhanh tại các tỉnh ĐBSCL. …

Vạn Phát Avenue

Khu dân cư đô thị Vạn Phát Avenue Sóc Trăng tọa lạc tại mặt tiền quốc lộ 1A, phường 7, Thành phố Sóc Trăng. https://datxanhmientay.net/nammientay/vanphatavenue

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store