Bộ Quốc phòng tuyên dương học viên thủ khoa năm 2015
 Năm học qua, trong tổng số 2.670 học viên tốt nghiệp, Bộ Quốc phòng đã lựa chọn và công nhận 25 em tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc năm 2015 và được phong quân hàm từ trung úy đến thượng úy.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các học viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc năm 2015. Ảnh: Phạm Kiên — TTXVN

Đặc biệt, trong số 25 học viên tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc, có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã phấn đấu vượt khó vươn lên, không ngừng đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện như: Nguyễn Xuân Luyện (Trường Sĩ quan Chính trị), Nguyễn Thị Phương (Học viện Kỹ thuật Quân sự), Phan Văn Đạt (Trường Sĩ quan Lục quân 1), Nguyễn Tống Huỳnh (Học viện Hậu Cần)…

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận, biểu dương các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết lòng vì học viên thân yêu, dìu dắt các học viên tiến bộ, trưởng thành.

Đặc biệt, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ biểu dương 25 học viên đã tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc trong năm học 2015 — tiêu biểu cho hàng nghìn tấm gương trong các học viện, trường của quân đội đã vượt khó vươn lên giành kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân tập trung nghiên cứu quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”…

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ mong muốn các học viên được tuyên dương, trên cương vị công tác mới cần khiêm tốn, tích cực học tập, nghiên cứu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, bám sát đơn vị, gần gũi, đoàn kết, thương yêu bộ đội, đem những kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn chỉ huy đơn vị để tiếp tục lập nhiều thành tích mới; khẳng định được năng lực bản thân và cống hiến thật nhiều cho quân đội trong thời kỳ mới.

Bạn đã từng nghe nói đến Đệm bông ép Thanh Bình chưa? Hay để chúng tôi giới thiệu bạn loại đệm này…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.