Lâm Thao là huyện nông thôn mới đầu tiên ở khu vực miền núi phía Bắc
 Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, trong đó có huyện Lâm Thao đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong những năm qua.

Một góc Lâm Thao, Phú Thọ.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, xây dựng nông thôn mới là chính sách và là giải pháp đúng đắn, quan trọng của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự ở vùng nông thôn. Qua 5 năm thực hiện, bộ mặt nông thôn ở nhiều vùng trên cả nước đã thay đổi rõ rệt, sản xuất nông nghiệp phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Với tình hình cụ thể của địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ và huyện Lâm Thao tiếp tục động viên nhân dân xây dựng quê hương giàu đẹp. Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực, tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt ở các xã, đồng thời phải duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; huy động sức dân tiếp tục đóng góp xây dựng nông thôn mới nhưng không được ép buộc người dân đóng góp, đặc biệt là với các hộ nghèo và hộ gia đình chính sách…

Huyện Lâm Thao là huyện thứ 15 trong cả nước và là huyện đầu tiên ở khu vực miền núi phía Bắc được công nhận là huyện nông thôn mới. Qua 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 10/12 xã đạt nông thôn mới, 2 xã còn lại cơ bản đạt nông thôn mới. Nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 110 triệu đồng/ha/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8%; 100% khu dân cư có nhà văn hóa; 100% các xã đều đạt chuẩn quốc gia về y tế; 92,4% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế — xã hội ngày càng được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện; môi trường sinh thái khu vực nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp…

Thời gian tới, Lâm Thao tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế — xã hội, trọng tâm là phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành hạ tầng phục vụ sản xuất; năm 2016 có thêm hai xã đạt nông thôn mới và tiếp tục nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới trong toàn huyện.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lâm Thao đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; một số tập thể ở huyện Lâm Thao có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Quảng cáo: Đệm bông ép Thanh Bình — Tham khảo chất lượng đệm và giá thành….

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.