Hər vaxtınız xeyir Vasif bəy.
Murad Sadiqov
1

Sağ olun, Murad bəy. Etanol məsələsi bir az daha mürəkkəbdir. Amma mütləq bu mövzuya da diqqət ayıraram.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.