MẬT RỈ ĐƯỜNG GIÁ TỐT TẠI ĐỒNG NAI

1. Nguồn gốc mật rỉ đường

- Mật rỉ đường còn được gọi với tên gọi khác là rỉ đường hay mật rỉ là một sản phẩm của ngành sản xuất đường từ mía, sau khi kết tinh đường nhiều lần, phần chất lỏng còn lại từ quá trình kết tinh và cô đặc chính là mật rỉ.

2. Vai trò của mật rỉ đường

- Dùng mật rỉ đường để ổn định pH trong ao nuôi tôm, làm thức ăn cho tôm và các loại thủy sản khác;

3. Đơn vị cung cấp mật rỉ đường giá tốt tại Đồng Nai

Công ty thiết bị vật tư môi trường FME là đơn vị cung cấp mật rỉ đường giá rẻ tại Đồng Nai lựa chọn chúng tôi làm đơn vị cung cấp mật rỉ đường chúng tôi cam kết:

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store