CÔNG TY BÁN MẬT RỈ ĐƯỜNG GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG

1. Khái niệm mật rỉ đường

- Rỉ đường là một sản phẩm được sản xuất từ ngành mía đường có dạng đặc sánh màu nâu đen, nó là một phụ phẩm thu được sau khi kết tinh đường tinh thể.

2. Thành phần của mật rỉ đường

Mật rỉ bao gồm 03 thành phần chính đó là: Đường, gluxit không đường và chất khoáng

3. Công dụng của mật rỉ đường

- Làm dinh dưỡng cho việc nuôi cấy vi sinh trong các hệ thống xử lý nước thải;

4. Đơn vị bán mật rỉ đường giá rẻ

Công ty vật tư môi trường FME là đại lý cấp một, chuyên cung cấp và phân phối mật rỉ đường chất lượng, uy tín nhất trên thị trường.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store