Zilliqa (ZIL) Ağ değişikliği Bilgilendirme

Vebitcoin Teknoloji

Değerli yatırımcılarımız,

Zilliqa (ZIL);
Ethereum ağından ayrılarak ana ağa geçme kararı almıştır. Bu çalışma neticesinde “ZIL” adres yapısı tamamı ile değişecektir. Borsamız bu değişikliği desteklemeyecektir.
Borsamızda ürün hakkında yapılacak işlemler ise sırası ile şunlardır.
- 22 Ocak 2018 itibari ile yatırma işlemleri durdurulacaktır.
- 23 Ocak 2018 itibari ile çekme işlemleri durdurulacaktır.
- 24 Ocak 2018 itibari ile tüm market işlemleri kapatılacaktır.

Planlanan zaman aralığında lütfen ürünlerinizin çekim işlemlerini tamamlayınız. Bizlere “support@vebitcoin.com” adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

www.vebitcoin.com
Vebitcoin A.Ş.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade