0 0 * * * — 18
Emre YILMAZ
11

Thunderbird eski ve hantal gözüksede her zaman güvenli liman olmuştur benim için. 6+ E-Posta hesabıyla başarılı bir şekilde başa çıkıyor ve hiç üzmedi.

Ben de zaman zaman Nylas, Postbox, AirMail v.s. denesemde her zaman Thunderbird’e döndüm :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.