จุดอิ่มตัวของ Content Marketing บน Social Network
Kittichai Jirasukhanon
2469

อยากทราบแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยค่ะ เช่นประโยคที่ว่า “พฤติกรรมของเราเวลาใช้ Facebook เปลี่ยนไป — สมัยที่เราเริ่มใช้มันใหม่ ๆ เมื่อ 7–8 ปีก่อน เราขยันแชร์รูป activity เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรา — แต่ตอนนี้เราอ่านและแชร์ข่าวหรือ viral content มากกว่า”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.