: Kısa kısa : Yan masa
Tugce Cengiz
161

İnsan

Saç-kaş-kıç, dudak-yanak-kıl sarmalında geçerse ömür, yazık olur. Ne diyor Metin Eloğlu:

İnsan ne için doğuyor da

Neler için yaşayıp

Neler için ölüyor

Like what you read? Give mehmet a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.