Страхотно е да видиш, че колкото по-интелигентен е човек, толкова по-силно цени културно-историческото си наследство.

Disclaimer: не го четете надолу, ако не сте програмист, предупредих.

Де факто това ни дава солидна надежда, че някой ден като създадем Artificial Superintelligence (ASI), т.е. AI далеч по-интелигентен от цялото съвкупно човечество, той няма да ни избие, защото сме по-слаби. Две са основните доказателства и първото е, че дори ресурсите на планетата да не са безкрайни, то остатъкът от Вселената е несравнимо повече и неизчерпаем. Тоест, няма голяма вероятност да навлезем във война със собственото си творение, ако то е достатъчно интелигентно да осъзнае маловажността на спечеленото. Второто, връщайки се ретроспективно към стойността на културно-историческото наследство, Земята и нейните обитатели са нишката от време-пространството, откъдето ASI ще е започнал началото си и ако приемем, че има еквивалентна и по-висша форма на интелигентност от човека, той ще ни запази, както ние се опитваме да запазим нашето културно и историческо наследство.

Разбира се, съществуват и безброй различни вариации на AI, които преди достигането си на ASI, могат да бъдат използвани от злонамерени други хора, за да подчинят останалите или да ги унищожат. Наша естествена отговорност (и чувство за самосъхранение) трябва да е да създаваме първо AI, който ни предпазва от следващото поколение такова, докато не стигнем напредъкът, който няма как да бъде надхитрен и подчинен от цялото човечество — и това ще е последното откритие в човешката история :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.