כיורים מפוצלים למטבח — למה זה טוב

בוודאי מספר פעמים יצא לכם להגיע לבית של השכנים, של חברים או של משפחה רחוקה או קרובה, ולהתרשם מכיורים מפוצלים. ישר עלה לכם בראש שהכיור מפוצל מטעמי דת, אך מלבד הסיבה הזו יש עוד כמה סיבות מדוע אנשים מעדיפים לפצל את הכיורים. הנה כמה יתרונות שחשוב להכיר.

עדיף כיור מפוצל משני כיורים

כיורים למטבח צריכים להיות רחבים, עמוקים ועמידים, כאשר בראש ובראשונה הם צריכים להיות נוחים. ככל שהכיור מתאים יותר לשימוש שלכם אתם יכולים ליהנות מעבודה נעימה ואיכותית יותר במטבח, גם אם אתם לא בשלנים גדולים. נכון שגם משטח העבודה במטבח חשוב מאוד, אך אם הכיור לא יתאים לאופי העבודה שלכם, אתם יכולים לגלות מכשולים רבים אפילו בהכנת ארוחה בסיסית. לפעמים נדמה שאם היו לנו שני כיורים אז החיים שלנו היו פשוטים יותר, אך במקום להתקין שני כיורים בהתקנה יקרה, מסובכת ומורכבת, כיור מפוצל מגשים את אותה המטרה בקלות רבה.

מה היתרונות של כיור מפוצל?

· כיור מפוצל בראש ובראשונה יכול להתאים לאנשים שומרי מסורת. אם אתם לא מעוניינים לערבב את הכלים החלביים והבשריים שלכם, אתם יכולים לרכוש כיור מפוצל ותמשיכו לשמור בקלות על הערכים שחשובים לכם. כיור מפוצל יכול להיות מעולה בדיוק כמו שני כיורים שונים והיתרונות ברורים: חוסכים במקום רב במטבח ובעלויות גבוהות.

· מלבד עניין המסורת, כיור מפוצל יכול להיות היגייני יותר. אף אחד לא אוהב לבשל כאשר יש מלא כלים מלוכלכים בכיור, שרק מחכים שמישהו יגיע לשטוף אותם. לפעמים אין לכם כוח לשטוף בזה הרגע אך הבעיה היא שעכשיו גם אי אפשר להשאיר את הפסטה במסננת בתוך הכיור, אי אפשר לשטוף ירקות בנוחות וכן הלאה. אם יהיו לכם כיור מפוצל, זו לא תהיה בעיה.

· כיור מפוצל יכול לעזור לכם גם לשטוף את הכלים בצורה נוחה ונקייה יותר. כולנו שוטפים כלים פחות או יותר באותו הסדר: שוטפים את הכלים שטיפה ראשונית, מסבנים אותם ולאחר מכן שוטפים את הסבון. כך אפשר להפריד בין הכלים שנמצאים בשלבים שונים בתהליך, בלי ללכלך את השיש.

המאמר כיורים מפוצלים למטבח — למה זה טוב פורסם ראשון בבלוג

from avildis-blog.tumblr Feed

https://avildis-blog.tumblr.com/post/176187893440/%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%98%D7%95%D7%91

ורד - ברזים וכיורים

Written by

ברזים וכיורים למטבח, לאמבטיה ולכל מטרה באיכות ללא פשרות מזמינים אצלנו - ורד ברזים וכיורים – אנו מציעים לכם מגוון כלים סניטריים http://www.vered-taps.co.il/

ורד - ברזים וכיורים

Written by

ברזים וכיורים למטבח, לאמבטיה ולכל מטרה באיכות ללא פשרות מזמינים אצלנו - ורד ברזים וכיורים – אנו מציעים לכם מגוון כלים סניטריים http://www.vered-taps.co.il/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store