מהם הפרמטרים לבחירת ברזים למטבח

הברזים נמצאים בכל מקום בחיינו אך ברזים למטבח הם החשובים ביותר שיש. הברזים האלו הם אלו שילוו אותנו כשנשטוף כלים, הם אלו שיהיו שם בשבילנו בבישולים והם אלו שיהיו שם כשנשטוף את הירקות לפני שאנו מכינים סלט. זו נראית לכם כמו משימה קלה אך בבחירת ברז לא נכון, אתם תשלמו על כך בנוחות מחיר כבד מאוד.

Image for post
Image for post

מהם הפרמטרים לבחירת ברזים למטבח?

· ברז למטבח צריך להיות שימושי. אי אפשר לוותר על הנקודה הזו בשום פנים ואופן כי אתם עלולים לשלם מחיר כבד מאוד. בוא ניקח לדוגמה את הברז הנשלף, זה שניתן להוציא אותו ולנקות אזורים שרחוקים מידית הברז. ברזים אלו מגיעים עד לאורך של חצי מטר בדרך כלל ויש להם כמה מצבים כך שאפשר לשנות את דרך יציאת המים כך שתהיה מהירה יותר ומפוזרת יותר.

· יש סיכוי שתאמרו לעצמכם שזה ברז מכוער אך הוא למעשה הכי שימושי שיש. אפשר לנקות איתו סירים עמוקים בצורה נוחה יותר, לשטוף את הכיור בצורה נוחה יותר ושווה לשקול אותם. כמו כן, יש ברזים גבוהים יותר שהם נוחים יותר אך לא לכולם ולא לכול עיצוב.

· עוד פרמטר חשוב הוא העיצוב. אי אפשר לנטוש את העיצוב כי ברזים למטבח שלא יתאימו למקום שאליו הם נמצאים יהיו רעים מאוד להרמוניה שאנו מנסים ליצור. חשוב להתאים את הצבע של הברז לצבע השולט במטבח כאשר יש גוונים שונים וסוגים שונים, יש יוקרתיים ויש יותר פשוטים והרשימה עוד ארוכה.

ברזים שחורים — ורד ברזים וכיורים

לא להתפשר על בחירת הברז

ברזים למטבח הם לא רכישה שתבצעו כל שבוע וגם לא כל כמה שנים. ברז איכותי יחזיק מעמד לאורך עשור ואפילו יותר מזה, כאשר כיום יש ברזים שעומדים איתן כבר אחרי חמש עשרה ועשרים שנה. הם לא תחזוקה מיוחדת וגם לא התקנה מסובכת, הם רק צריכים שתבחרו אותם ותתאימו אותם בצורה טובה לעיצוב המטבח. זו הסיבה מדוע לא כדאי להתפשר לא על הנוחות ולא על העיצוב כיוון שבסופו של דבר זו קנייה חכמה לטווח הארוך ולא כדאי להתחרט לאחר מכן.

המאמר מהם הפרמטרים לבחירת ברזים למטבח פורסם ראשון בבלוג

from avildis-blog.tumblr Feed

https://avildis-blog.tumblr.com/post/174623363410/%D7%9E%D7%94%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store