ASV sankcijas — mūsu mugurkaula lokanības pārbaude; Latvijas likumi tās ievērot neprasa

Versijas
Versijas
Jan 3 · 1 min read

ASV sankcijas nav likums un Latvijai tās vispār ievērot neviens neprasa, intervijā žurnālam “Dienas Bizness” norādīja ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers

Kā zināms, ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteicis sankcijas virknei personu un viņu organizāciju Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā, tostarp pret Ventspils mēru Aivaru Lembergu.

Pēc Kalnmeiera sacītā, pati LR Ārlietu ministrija ir skaidrojusi, ka šīs sankcijas neatbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) sankcijām, par kuru pārkāpšanu ir paredzēta kriminālatbildība Latvijas krimināllikumā. Tāpat tās neesot vērtējamas kā NATO sankcijas.

“Tātad tas ir ASV uzlikts apgrūtinājums, un faktiski tā ir katra subjektīvi brīva izvēle pildīt vai nē. Neviens netiek piespiests, bet viņam ir jārēķinās, ka šo sankciju pārkāpšanas gadījumā ASV ir tiesīga pati kā valsts savas kompetences ietvaros reaģēt uz šo pārkāpumu,” uzsvēra Kalnmeiers.

Pēc ģenerālprokurora sacītā izriet, ka Latvija var arī pavisam mierīgi nepildīt ASV piemērotās sankcijas un tas, kā Latvijas valsts reaģē uz šīm sankcijā, ir vienīgi tās pašas izvēle. Tātad, vai ostu pārņemšana valsts kontrolē un Lembergam noteiktie apgrūtinājumi ir pašas valsts iniciatīva?

  Versijas

  Written by

  Viedokļi, komentāri un to analīze

  More From Medium

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade