Lembergs: Kariņa apgalvojumi par Latvijas ietekmi ārpolitikā ir izsmiekls

Versijas
Versijas
Feb 3 · 2 min read

Ventspils mērs Aivars Lembergs iesmējis par Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) apgalvojumiem, ka Latvija ir pārtapusi no ārpolitikas patērētājas par tās veidotāju. Politiķis Kariņa apgalvojumus uzskata par izsmieklu.

Kā zināms, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš 23. janvārī Saeimas ārpolitikas debatēs uzsvēra, ka Latvija ir pārtapusi no ārpolitikas vērotājas un patērētājas par aktīvu ārpolitikas veidotāju.

“Mūsu balss pasaulē tiek sadzirdēta. Mēs iestājamies par Vienoto tirgu, par Austrumu partnerību, par finanšu sistēmas stiprināšanu Eiropā un visā pasaulē, iestājoties stingri pret naudas atmazgāšanu, kā arī dezinformācijas izplatību. Mēs esam līdzvērtīga balss, kas argumentē, kuru uzklausa un kas veido šo politiku. Mums šī loma ir jāstiprina,” uzstājoties ārlietu debatēs, pauda Kariņš.

Lembergs šos apgalvojumus komentēja ļoti kodolīgi: “Man šis te Kariņa apgalvojums atgādina ēzelīša smieklus”.

Ventspils mērs ne reizi vien asi kritizējis Latvijas ārpolitiku, uzsverot, ka Latvija šajā jomā ir vāja un neaizstāv savas nacionālās intereses. Viena no jomām, kurā Latvija, pēc Lemberga sacītā, pazemojas amerikāņiem, ir banku sistēma.

“To, ar kādu centību mūsējie te tagad izpaužas manī izsauc nožēlu. [..]. Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kurā ir banka? Vienīgā, kurā ir nerezidentu apkalpojošas bankas? Varbūt vispār esam vienīga valsts pasaulē? Man no šī stāsta ne silts, ne auksts, bet ļoti derdzas tā pazemība, sulainība, ar kādu mēs steidzam izpildīt tēvoča Sema norādījumus,” komentējot nerezidentu skaita samazināšanu līdz 5 %, savulaik izteicās Lembergs.

Tāpat Lembergs ne reizi vien asi kritizējis Latvijas nepiedalīšanos “Nord Stream 2” būvniecībā. “Latvijai bija iespēja nopelnīt, bet Latvijas valdība, pamatojoties uz amerikāņu lūgumu, no šīs iespējas atteicās. [..] Cilvēki ir pieraduši staigāt ar līku muguru un klanīties — vispirms austrumos, tagad rietumos. Diemžēl par to visu maksās tauta,” norādīja Lembergs.

  Versijas

  Written by

  Versijas

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade