Lembergs par godīgu tiesu var aizmirst

Versijas
Versijas
Sep 10 · 3 min read

Šodien, 9. septembrī, tiesas sēdē saņemts iesniegums no advokāta Aivo Leimaņa, kurā tiesas sastāvs tika informēts par to, ka Lembergs ir atsaucis vienošanos ar viņu par aizstāvības nodrošināšanu, jo saskaņā ar politiķa sacīto Leimanis atsevišķās dienās nevar piedalīties tiesas sēdēs pēc apstiprinātā grafika un realizēt viņa aizstāvību agrāku saistību dēļ ar citiem klientiem, kuras viņš ir saskaņojis tiesas sēdēs citās krimināllietās.

Līdz ar to attiecīgi par Lemberga advokātu tiesa nozīmēja jau agrāk izvēlēto valsts nodrošināto aizstāvi Genādiju Ivankinu, kurš jau iepriekš bija lūdzis tiesu ļaut iepazīties ar krimināllietas materiāliem vismaz pusgadu.

Lembergs, kurš, šķiet, nekādi nespēj apmierināt prokuroru haotiskās prasības, tiesai paudis nostāju, ka šādi tiek pārkāptas viņa tiesības uz godīgu tiesu, jo advokātam ir nepieciešams laiks iepazīties ar lietas materiāliem, kas sastāv no 240 sējumiem, kā arī ar prokuroru debašu runu un tiesas sēžu protokoliem.

Jāatzīst, ka Lembergs nav slēpis, ka pret viņu šo gadu laikā vērsti vairāki cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp viņam nav ļauts pamatot savus lūgumus, nav ļauts pratināt lieciniekus, un kopumā šo gadu laikā ir darīts viss, lai apgrūtinātu viņa tiesības uz aizstāvību, kaut gan šādas tiesības ikvienam nosaka likums.

  Versijas

  Written by

  Versijas

  Viedokļi, komentāri un to analīze

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade