Medusmaize no miskastes

Versijas
Versijas
Sep 16 · 3 min read

Tas ir skarbi. It kā jau nav pirmā reize, kad politiķi visu ko ir solījuši, pat likumus pieņēmuši, taču pēc tam ne solītais, ne pat likumā cieti ierakstītais netiek pildīts. Bija taču ticība, ka tagad ir jauni politiskie spēki, jauni laiki, bet atkal viss tas pats…

  Versijas

  Written by

  Versijas

  Viedokļi, komentāri un to analīze

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade