Neesošo miljardu dalīšana

Versijas
Versijas
Sep 10 · 3 min read

Kā tad tā? Tauta ir ievēlējusi daudz sološus spēkus, nodomājusi, ka tagad visiem būs viss — zemniekiem zeme, strādniekiem darbs un pasaulei miers -, taču izrādās, ka naudiņas nav! Tur kaut kas nav kārtībā. Vai tad Ģirģenam un ugunsdzēsējiem nav taisnība? Ir taisnība. Bet pārāk maz saņem ne jau tikai ugunsdzēsēji.

Sarkanās ugunsdzēsēju mašīnas uz brūnā Ministru kabineta ēkas fona bija kā radītas, lai taptu emocionāli televīzijas sižeti un mākslinieciskas fotogrāfijas, taču KPV LV tik un tā nobāl blakus nemitīgajai Jaunās konservatīvās partijas (JKP) destrukcijai, obstrukcijai un visādu veidu populismam, ko tā nebeigs, kamēr nedabūs no koalīcijas partneriem pa degunu. Jo JKP visu laiku kaut kas nepatīk. Pašlaik budžeta veidošanas sarunās par strīdu tēmu kļuvuši jaunā Liepājas cietuma celtniecības sākuma termiņi — sākt būvniecību jau nākamgad vai atlikt uz aiznākamo gadu. Cietuma jautājums valdības darbu iekavē par nedēļu, kas vēl nebūtu nekas traģisks, taču neba nu tas būs pēdējais jautājums, par kuru būs plēšanās. Var jau budžeta izdevumu daļu palielināt kaut vai par 100 miljardiem, naudas tāpēc nekļūs vairāk. Diezgan bezjēdzīgi būtu pieņemt budžeta likumu, skaidri apzinoties, ka tas netiks pildīts.

  Versijas

  Written by

  Versijas

  Viedokļi, komentāri un to analīze

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade