Pašvaldības kļūs izpildkomitejas

Versijas
Versijas
Aug 12 · 3 min read

Bet «kopējais secinājums ir — pašvaldības arvien vairāk pārvērš par centrālās varas piedēkli, jo gandrīz visu regulē MK noteikumi un tās vairs nav pašvaldības, bet izpildkomitejas.

Izveidojot 35 pašvaldības, tiks turpināta centralizācija jau pašvaldību mēroga dēļ, jo būs jāpārskata visi pašvaldību saistošie noteikumi, un, ja bija atšķirības, tad tās tiks likvidētas, un vai tas nāks iedzīvotājiem par labu un viņi to akceptēs, tas ir labs jautājums!

Es domāju, ka neapmierinātība būs, bet ar visu jau spiesti samierināties. Samazināsies jau tā zemā vēlētāju aktivitāte, un varai uzticēsies vēl mazāk.»

Turklāt pagaidām, neraugoties uz lērumu vērtējošu publikāciju, nav skaidrības arī par VARAM reformu. «Vēl mēģina bremzēt vietējos referendumus» (Diena, 26.04.2019.), «Teritoriālā reforma ir drauds Latvijas teritoriālajai integritātei» (Neatkarīgā, 23.04.2019.), «Reformas labumus aizvien neredz» (Diena, 17.06.2019.), «Ikšķile ar VARAM kopsaucēju nerod» (Diena, 19.07.2019.), Ikšķilē notikušajā aptaujā 98,45% tās dalībnieku balsojuši par novada saglabāšanu, novadi «nespējot tikt galā ar funkcijām» (Neatkarīgā, 29.07.2019)… Un tā tālāk, un tamlīdzīgi. Neredzu ne mazāko iemeslu iebilst arī Latvijas Pašvaldību savienības vadītājam Gintam Kaminskim (Diena, 17.05.2019.), ka «valsts un pašvaldību politikas centrā jābūt cilvēkam». Bet, ja ministrs Juris Pūce šai tēzei piekrīt un ja viņa definētais (Diena, 1.07.2019.), ka reformas mērķis patiešām ir mazināt ienākumu atšķirības starp reģioniem, tad viņam, ministrijai jau labu laiku vajadzēja definēt, kā konkrēti ar novadu masivizāciju tiks panākts ienākumu izlīdzinājums, kā tiks pārvarēta depopulācija, kā tiks nodrošināta adekvāta skolu pieejamība, nevis to pārvēršana par koncentrācijas nometnēm utt.

  Versijas

  Written by

  Versijas

  Viedokļi, komentāri un to analīze

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade