Valdības kartelis

Versijas
Versijas
Oct 4 · 3 min read

Cietāki rieksti izrādījās Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks un ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers vai drīzāk — tiesu vara, kuru acīmredzot koalīcijas politiskās visvarenības apziņa vēl nav iedragājusi un, cerams, neiedragās.

  Versijas

  Written by

  Versijas

  Viedokļi, komentāri un to analīze

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade