Man bieži tiek uzdots jautājums — ko tad mēs darīsim, “izejot ielās”? Viens kungs rakstīja, ka viņš katru dienu esot ielās. Mēģināšu koncentrētāk paskaidrot šī mana aicinājuma būtību.

Es, aicinot pulcēties 10. oktobrī, esmu minējis rindu pēdējā laika nejēdzību, kuras visus mūs apgrūtina, kaitina vai pat iznīcina mūsu parastās normālās dzīves. Es aicinu pulcēties, lai mūsu valsts pie varas esošā politiskā elite, lēmēji un šo lēmumu realizētāji, ierauga ārpus virtuālās realitātes, ka nepiekrītošo ir daudz. Patiesībā, ļoti daudz. Vairāk nekā raksta komentārus, laiko manus un man līdzīgi domājošo rakstus, izplata tos.

Es aicinu pulcēties, lai apliecinātu — mēs nepiekrītam! Mēs gribam dzīvot savas dzīves, paši lemt par to, kādas tās būs. Mēs negribam vēlreiz dzīvot sabiedrībā, kur “kopējā labuma vārdā” notiek cilvēku apspiešana. Mēs negribam dzīvot sabiedrībā, kur gadiem realizētā nesaimnieciskā ekonomiskā politika tiek vienmēr kompensēta ar līdzekļu pārdali — nodokļu palīdzību. Šādi varētu turpināt, jo saraksts ir ļoti garš. …


About

Versijas

Viedokļi, komentāri un to analīze

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store