Obrázek od Mishaal Zahed na Unsplash

Informační společnost, jejíž nedílnou součástí jsou technologie, s sebou přináší mnoho výhod, pozitiv a příležitostí. Některé z nich můžeme nyní, v době covidové, pozorovat zřetelněji než dříve. S menšími přestávkami jsou desítky milionů žáků na celém světě už více než rok odkázáni na vzdělávání doma.[1] Díky technologiím to pro ně může být v mnoha ohledech snazší. A nejde jen o samotné vzdělávání. Sociální sítě nám také mohou pomoci od pocitu naprosté izolace. Také nám mohou posloužit jako zdroj nekonečné inspirace a můžeme si na nich budovat svou digitální identitu.[2]

Tato mince má samozřejmě i svou druhou stranu v podobě negativ…


Proces lidského myšlení může být modifikován a ovlivňován různými odchylkami či zkresleními. Systematické a opakované chyby v každodenních mentálních procesech jsou známé jako kognitivní zkratky, zkreslení, biasy. Způsobují chybný závěr o zpracovávaných informacích a vedou tak mimo jiné k řadě chybám v rozhodování či argumentaci.[1] Příčin jejich vzniku je více a souvisí již se způsoby vytváření dat a informací, dále s jejich poznáváním, zpracováváním a přeměnou do znalostí a s dalšími procesy informačního chování.[2] V neposlední řadě na ně působí i emoční, etické, normativní a další vlivy. Tyto chyby v lidských úsudcích si lidé často neuvědomují.[1]

Jednou z těchto chyb…


Dříve lidé po dokončení školy pracovali do konce života v jednom stejném zaměstnání. Tato doba již ale pominula. Žijeme v informační společnosti, která s sebou nese neustálé proměny toho, co jedinec potřebuje umět.[1] Tato proměnlivost světa je jedním z hlavních argumentů pro redefinici vzdělávacích cílů. V oblasti vzdělávání je v posledních letech často skloňován pojem 21st Century Skills čili dovednosti pro 21. století.[2]

Obr. 1: Ilustrační obrázek od Jesse Martini na Unsplash

„Škola v jednadvacátém stolení nemůže připravovat studenty primárně na výkon konkrétních povolání, neboť v době jejich dospělosti budou buď zásadně odlišné, nebo nebudou vůbec existovat.“ — Černý 2017

Seznamy dovedností pojímají různí autoři studií odlišně, často se…


Clubhouse je poměrně nová sociální síť. Ve světě je známá od května 2020 [1] a v Česku zaznamenala boom v lednu letošního roku [2]. V čem je tato síť jiná než dosud etablované sociální sítě? Je postavená na hlasovém projevu. Lidé vstupují do jednotlivých místností a mohou si v nich povídat. Síť má samozřejmě i svá rizika, mnohým z nich jsem se věnovala v článku pro Zvol si info. V tomto článku bych se ale ráda zaměřila na její vzdělávací potenciál. …


Vojtěch Bruk na konferenci Krimyš (Zdroj: archiv Vojtěcha Bruka)

Při studiu na Masarykově univerzitě spoluzaložil projekt Zvol si info, který bojuje s nízkou mediální gramotností. V něm se angažuje dodnes i přesto, že už pracuje na plný úvazek. Jak se ze studenta politologie stane Product Owner? A proč je těžké pracovat s designovým myšlením ve studentském spolku? Na to odpovídá Vojtěch Bruk.

Před pár měsíci se v mediálním světě objevila nová aplikace FlashSport, proč myslíš, že něco takového na trhu doposud chybělo?

Na trhu existuje několik aplikací podobného typu, ale žádná z nich není zaměřená vysloveně na sport a většina z nich pokulhává v obsahu na českém trhu. Informací…


Fotografie od Chris Montgomery na Unsplash

Kolaborativní spolupráce je nedílnou součástí designového procesu. Designér na projektu spolupracuje se zákazníky a dalšími stakeholdery, se členy svého týmu, někdy také s ostatními designéry. Tato spolupráce je přitom velmi hluboká, pečlivá a komplexní. Využívají se při ní nejrůznější nástroje a techniky. A jelikož se dnes vše (ať už dobrovolně či z donucení) přesouvá do on-line světa, hodí se znát některé velmi nápomocné nástroje pro kolaboraci (nejen) v designu. Vyzkoušela jsem některá prostředí a nástroje a v tomto článku vám některé z nich představím.

Komunikace — základ všeho

Pokud potřebujeme s kolegy komunikovat v reálném čase, máme stovky možností. Mezi ty neznámější patří bezpochyby…

Veronika Batelkova

Po studiu žurnalistiky a politologie jsem se vydala objevovat edTech na KISK. Zajímá mě mediální vzdělávání, dělám ho se svým spolkem Zvol si info.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store