Ketsuppikupin arvoitus

Alkuperäinen artikkeli on sittemmin poistettu mutta löytyy yhä Internet Archiven arkistoista.
Kaikissa kupeissa oli sama mekanismi

“Krueger at Medline. I’m not available to take your call right now.”

Liitteet
  • Kuppeja on tehty ainakin jo vuodesta 1920.
  • Kupeissa ei ole liimaa kustannustehokkuussyistä ja sen tuomat ympäristöedut ovat vain sattumaa.
  • Dart Container Corporation ei ole koskaan suositellut kuppien auki levittämistä ja uskovat että kyseessä on vain jonkun tyypin satunnainen idea.
Patenttinumero US1497755A
Patenttinumero US1065486A
  • Kuppi on kertakäyttöinen ja helppo heittää pois tai tuhota yhden käyttökerran jälkeen.
  • Kuppi on edullinen ja yksinkertainen valmistaa.
  • Se valmistetaan yhdestä, pyöreästä aihiosta ilman liimaa tai muita yhdisteitä.
  • Kupin rullatut yläreunat tekevät kupista jämäkän, eikä sitä saa auki ilman tarkoituksenhakuista voimankäyttöä aikomuksenaan rikkoa kuppi.
Raskauttava todiste

--

--

Tweets & Stories in English and Finnish. A Man of Peace & Principle. aka Raccoon Sam / Naulahauta.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Verneri Kontto

Verneri Kontto

Tweets & Stories in English and Finnish. A Man of Peace & Principle. aka Raccoon Sam / Naulahauta.