SUPERNATURAL

Pašnekėkime apie serialą “Išrinktieji” arba angliškai — Supernatural.

Šis serialas yra apie du brolius — Dean Vinchester (vaidina Jensen Ackles) ir Sam Vinchester (Jared Padalevski)kurie keliaudami po valstijas su savo nuostabiąją 1967 Chevy Impala mašina kovoja su antgamtiškais reiškiniais. 
Viskas prasideda, kai jų tėvas John Vinchester ( Mark Sheppard ) išvyksta medžioklėn. Kai šis negrįžta jau kelias dienas, vyriausias brolis Dean sunerimsta. Dean vyksta pas jaunesnį brolį Sam, kuris pasuko savais keliais nenorėdamas veltis į antgamtišką pasaulį, prašyti pagalbos ieškant tėvo. Nors ir spyriodamasis Sam’as sutinka važiuoti su Dean ieškoti tėvo, su sąlyga, kad iki pirmadienio jie grįš. Dean pritaria. Tačiau paieškos užsitęsia. Sam įsitraukia į pavojų. Supratę ką tėvas medžioja, jie žūt būt pasiryžta surasti demoną, kuris nužudė jų mamą.

Seriale netrūksta juokingų akimirkų, adrenalino, baimės už pagrindinių veikėjų gyvybes.

Šis serialas vertas dėmesio. Įtraukiantis siužetas, šmaikštūs aktoriai. Pažiūrėjus pirmą seriją nesinori atsiplėšti nuo kompiuterių ekranų ;)

Let’s talk about series “Supernatural”.

This series is about two brother — Dean Vinchester (Jensen Ackles) and Sam Vinchester (Jared Padalevski), who traveling around the states with amazing 1967 Chevy Impala car, and fightting with supernatural phenomena. 
Everything starts, when their father John Vinchester ( Mark Sheppard ) 
leaving to hunt. When he’s not come back for a few days, the older brother get care. Dean traveling to his younger brother Sam, who made his own ways to live without a danger, Dean asked him for a help for search dad. 
With a lot of persuasion he agree to help Dean find dad. However search 
prolonged. Understood what father hunts, they are determined to find their mom’s killer.

In series enough funny moments, adrenaline, fear of the main actors life.

This series is worth for attention. 
Engaging plot, witty actors. Whatching first series don’t want to get away from the computer screens ;)

Worth It ;)

With love, 
Vesta xx

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.