Bilgisayar Oyunları Seçmeli Dersi

Çocuklar oyun oynamaya bayılır. Oyunlar çocukların gelişimi için erken yaşlarından beri gereklidir. Oyunlar insanların bilişsel ve motor becerilerini geliştirir, iyileştirir ve korur. Çocuklar geçmişte ve günümüzde eğitsel olmayan bilgisayar oyunlarına da bayılırlar. Diğer taraftan ebeveynler bilgisayar oyunlarına çocukların ayırdığı zamanları kısmaya çalışırlar. Basın, oyunların olumsuz etkileri üzerine haberler yapar. Toplum, çocukların bilgisayar oyunlarını oynamasını teşvik etmez. Akademisyenler ve profesyoneller olarak biliyoruz ki bilgisayar oyunlarında gerçek hayat için kritik bilgi ve becerileri gerektiren karmaşık ve zorlu görevler bulunur. Bu görevleri tamamlamak oyuncuya önemli bazı beceriler kazandırır.

Tıp doktorları, pilotlar, öğretmenler, mimarlar, mühendisler, biyologlar, futbolcular, kimyacılar, sürücüler, iş makinalerı operatörleri gibi geleceğin profesyonelleri, çocukluklarında bolca bilgisayar oyunları oynamışlarsa mesleklerinde daha başarılı olurlar. Hatta geleceğin anneleri ve babaları çocuklarını daha bilinçli yetiştirmek istiyorlarsa bilgisayar oyunları oynamalı.

Bundan dolayı, ebeveynler, okullar ve toplum, çocukların eğitim amaçlı tasarlanmayan bilgisayar oyunları oynamasını yasaklamamalı, aksine teşvik etmeli. Bununla birlikte, eğitsel olmayan bilgisayar oyunlar, ev ödevleri gibi öğrenme sürecinin içinde olmalıdır. Eğitsel olmayan bilgisayar oyunları, ev ödevi ve eğitim etkinliklerinin bir parçası olabilmelidir. Bilgisayar oyunlarının oynandığı turnuvalar düzenleyen espor klüpleri ilk öğretimde bir seçenek olarak düşünülmelidir. Öğretmenler, derslerinin öğrenme çıktılarına uygun olabilecek bilgisayar oyunlarını seçip öğrencilerine önermeleri için bu oyunları bilmeli ve oyunlar oynamalı. Ebeveynler, öğretmenler ve çocuklar oyun okur yazarı olmalı. Eğitsel olmayan bilgisayar oyunlarını oynamak kodlama bilmekten daha yararlı olabilir. İstesek de istemesek de çocuklar her fırsatta bu oyunları oynamaktadırlar. Neden çocuklarımız, suçluluk duygusu olmadan daha bilinçli olarak bilgisayar oyunlarını oynamasınlar? Doğru oyunları içeren bir ders kodlama dersinden daha yararlı olabilir. Bu nedenle okullarda “Bilgisayar Oyunları” dersi seçmeli olmalı. Göreceksiniz ki bu ders en sevilen ve hayata hazırlayan bir ders olacak.

Like what you read? Give Veysi İŞLER a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.