Транспортна схема на София
Stoian Stoianov
54534

Браво, страхотна работа! Изглежда невероятно.
Едно предложение, не знам дали въобще е възможно: ще е по-лесно да се проследява дадена линия, ако по самата нея с дребен шрифт се изписва номера й на дадено разстояние. Нещо като: —-64 — .

Поздравления и благодарности за невероятния труд!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.