Phân phối bộ nguồn tập trung converter quang 14 khe cắm chính hãng giá rẻ
Viễn Thông Xanh
17

bộ chuyển đổi quang điện ( Fiber Media Converter), converter quang có chức năng chuyển từ tín hiệu dạng điện sang tín hiệu dạng quang — ánh sáng và ngược lại.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Viễn Thông Xanh’s story.