Viettelz — Cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ, chính sách, chương trình khuyến mãi Viettel Telecom.

Telecom Viettelz

https://viettelz.com — Cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ, chính sách, chương trình khuyến mãi Viettel Telecom.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store