Franciskovity Laura

Konferencia Vifó
Nov 7, 2017 · 1 min read

A konferencia újabb előadóját szeretnénk bemutatni nektek, aki a huszonhat éves Franciskovity Laura. Ő pedagógus, és jelenleg hosszabbított státuszú egyetemista hallgató az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Pedagógia szakán. Szabadkán él, a Tijana Jurić Alapítványnál dolgozik, mint előadó és projektmenedzser. Ezen kívül latin táncokat oktat gyerekeknek és felnőtteknek.

Szeret társaságban, emberek közt lenni, szívesen meghallgat és segít másoknak. Igyekszik folyamatosan fejleszteni magát az élet minden területén, ahol hiányosságai vannak. Feltöltődésképp szabadidejében zenét hallgat, táncol és olvas.

„Az előadásom célja motivációs jellegű. Azt tapasztalom a munkám és életem során, hogy a fiatalok (és az idősebbek is) sokszor kétségbe vannak esve, mert kizárólag csak a problémáikra és a nehézségeikre koncentrálnak. Én is ezt tettem nagyon sokáig, és szörnyen nehéz volt kilépnem a negatív gondolkodásmód rabságából. Az élettörténetemen keresztül szeretném bemutatni azt, hogyan is lehetséges ez.”

Már csak egy előadó maradt, akit pedig holnap mutatunk be nektek!

Üdvözlettel,
a VIK csapata

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade