Német Tamara

Konferencia Vifó
Nov 2, 2017 · 1 min read

Kedves Közönségünk!

Engedjétek meg, hogy bemutassuk nektek első előadónkat Német Tamarát, aki a Szegedi Bölcsészettudományi Kar, Kommunikáció és Médiatudományi tanszékén tanul, kommunikáció és média szakos hallgatóként.

Tamara életében a tánc és a zene az egyik legmeghatározóbb dolog, amiktől önfeledten tud boldog lenni, ami felszabadítja és, ami mára már a szenvedélyévé vált. Az élet azonban, mint sokunkkal, Vele sem bánt mindig kegyesen. Előadásában többek között szó lesz önbizalomhiányról, a folyamatos küzdelmekről, csalódásról és arról, hogy hogyan indult el azon az úton, ami az önmegvalósítást jelenti számára.

Gyertek el és hallgassátok meg Tamara történetét.

Üdvözlettel,
a VIK csapata

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade