முட்டாள் மனிதர்கள்

ஊரில் இருக்கும் முதுகெலும்பில்லா முட்டாள்கள், பொறுக்கிகள், fraudகள் எல்லாம் அமைச்சர், முதலமைச்சராக முனைகின்றனர். 
ஊரில் இருந்த அறிவாளிகள் எல்லாம் keyboard தட்டிக்கொண்டு முட்டாள்களாக சாக கூடாது.

- இது எனக்கு நானே சொல்லும் அறிவுரை!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.