Twórz z nami polskie Medium
Medium Polska
2938

“W menu znajdziesz opcję Add to Publication. Kliknij i wybierz publikację „Medium po polsku”.” No niestety nie znajduję… Nie jest to jasne jak to obsługiwać. Chciałbym pisać rzeczy po polsku, więc może powyższy opis należałoby zaktualizować?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.