վերնագրի տեսակներ

Լուրային վերնագիր

ԱՄՆ-ում կնոջ դեմք է պատռվել

Բառախաղ «աղջկա դիմակը»

Ուղիղ խոսք

կոկո շանել«Այնքան երկար ես կրել այդ դիմակը, որ արդեն մոռացել ես, թե ով էիր դրա տակ»

Թվով վերնագիր

լավագույն 5 ապստռակտ նկարները

Բլոգային վերնագիր

դիմակներ որոնք չեն տարբերվում իրականից

Ստահոդ վերնագի

կանայք հայտարաեւրել են գործադուլ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.