One million
Alexander Klöpping
1965

Gefeliciteerd! Check nu maar wel even Steemit als je dat nog niet had gedaan, anders kan blendle straks inpakken. Jij moet als geen ander begrijpen dat publicatie enorm aan het veranderen is (aan verandering toe is) en Steemit is onderdeel van die verandering, net als Blendle. Op steemit hoef je alleen geen geld uit te geven om de shrijver financieel te belonen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.