Thơ vui

Khi Đảng cần trẻ thì ta đã già
Khi Đảng cần đàn bà thì ta lại là đàn ông
Khi Đảng cần công nông thì ta đã là trí thức
Khi Đảng cần đức thì ta lại hơi có tí tài
Khi Đảng sửa sai thì ta sắp đi Văn Điển

Like what you read? Give Vinh Huu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.