[പ്രവചനാതീതന്‍]

[പ്രവചനാതീതന്‍]

സ്വപ്നങ്ങളില്‍ ജീവിക്കുന്നവന്‍ | I am what I am because of what we all are |Verified member of AMIT(അമിട്ട്)

Recommended by [പ്രവചനാതീതന്‍]