#2 การเทียบค่า ใน meteor โดยการใช้ if

ปกติหากเราต้องการเทียบค่า ตัวแปล กับตัวเลข ใน php เช่น

$number = 1;
if($number == 1)
return true
else
return false

มันก็ง่ายๆ แต่ถ้าใน Meteor ต้องต้องใช้ท่ายากหน่อย

เราต้องไปเขียน Helper ในไฟล์ js ซักไฟล์

Template.registerHelper(‘equals’, function (a, b) {
return a === b;
});

เสร็จแล้วเวลาจะใช้ก็

{{#if equals currentUser.profile.mugenRoleGroupId "1"}}
...
{{/if}}

เป็นการเปรียบเทียบระหว่าตัวแปล currentUser.profile.mugenRoleGroupId และ ค่าของ 1

ซึ่ง currentUser.profile.mugenRoleGroupId คือ ตัวเลข Group ที่จะบอกว่ามันเป็น Admin หรือ User

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.