#3 การใช้ foreach ใน meteor

ถ้าเป็นใน php ก็คงใช้

foreach ($data as $value)
{
echo $value;
}

แต่ใน meteor หากคุณต้องการแสดงรายการในฐานข้อมูล

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.