Các quy định mang ngoại tệ khi xuất cảnh và nhập cảnh 2019

Visa Phuong Dong
Jun 1 · 5 min read

Quy định mang ngoại tệ khi xuất cảnh, nhập cảnh

Đối với quy định mang ngoại tệ khi xuất cảnh, nhập cảnh. Sẽ được chia thành 2 trường hợp cụ thể như sau:

 • Đối với mức tiền mặt 5000 USD (15.000.000đ) đã được quy định ở trên. Hoàn toàn không bao gồm các loại giấy tờ có giá trị như: thẻ ATM, séc du lịch, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán,…
 • Đối với người nhập cảnh vào Việt Nam. Nếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam và vàng trên mức quy định. Thì phải thực hiện việc khai báo với hải quan tại cửa khẩu.

Mức xử phạt vi phạm quy định mang ngoại tệ khi xuất cảnh

Như đã nói ở trên, dưới đây sẽ là mức xử phạt đối với người vi phạm quy định mang ngoại tệ khi xuất cảnh, nhập cảnh:

 • Bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng nếu mang vượt quá mức quy định về ngoại tệ. Và tang vật vi phạm quy định có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng.
 • Bị phạt từ 5 đến 15 triệu đồng nếu mang vượt quá mức quy định về ngoại tệ. Và tang vật vi phạm quy định có giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng.
 • Bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng nếu mang vượt quá mức quy định về ngoại tệ. Và tang vật vi phạm quy định có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mà không phải là tội phạm.
 • Đối với người nhập cảnh
 • Bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng nếu mang vượt quá mức quy định về ngoại tệ. Và tang vật vi phạm quy định có giá trị từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng.
 • Bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng nếu mang vượt quá mức quy định về ngoại tệ. Và tang vật vi phạm quy định có giá trị từ 50 triệu đến dưới 100 triệu đồng.
 • Bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng nếu mang vượt quá mức quy định về ngoại tệ. Và tang vật vi phạm quy định có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mà không phải là tội phạm.
  Visa Phuong Dong

  Written by

  We make your journeys easier. Learn more: visaphuongdong.com

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade