Thông tin sản phẩm HP 3330 Pro đứng core i3 thế hệ 2

Nhà sản xuất: HP — Hewlett Packard
Mã sản phẩm: B hp 113a
CPU: Core I3–2100
RAM: DDRAM3–4GB
Ổ cứng: HDD 250G
Card đồ họa: VGA INTEL HD 2GB
Nguồn: 450W

Giá 3.500.000 đồng

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.