Elektroonilise täringu loomine

Üks põhioskustest, mida soovime oma stuudios lastele selgeks õpetada on jootmine. Korraldasime töötoa, kus lisaks jootmisele õpetasime ka vooluahela põhimõtteid.

Elektrooniline täring

Elektroonilise täringu põhimõte on üsna lihtne— akrüülkasti sisse ehitatud väikesed metallist pallid tagavad juhitavuse ning panevad põlema erinevad LED-lambid.

Kuid siiski — see polnud üldse nii lihtne.

Hakkame pihta!

Töötoas tuli ette jootmist, juhtmete puhastamist, LED jalgade painutamist ning ühtlasi nuputasime, kuidas täring elektriskeemile vastavusse saada. Kõik olid kaasatud, sealhulgas ka VIVITA tiim, kes andis oma abikäe igal võimalusel.

Üsna pea jõudsime järeldusele, et täringu valmistamisele kulub plaanitust rohkem aega. Peale 2 tundi jootmist, saime aru, et on aeg otsad kokku tõmmata ja lisada töötoale ka teine päev.

Pilt: VIVITA Estonia

Teine päev

Kõik võtsid oma projektid välja ja jootmine võis jätkuda. Tundus, et esimese päeva töötoas sai jootmine kõigile nii selgeks, et lisaabi enam ei vajatud. Keeruliseks osutus hoopis elektriskeemi vastavusse saamine, aga samm-sammult toimetades sai igaüks oma töö tehtud.

Pilt: VIVITA Estonia

Järgmise testisime vooluahelat. Vead tekkisid ühenduskohtades, kuid need saiad kiirelt parandatud. Ühel täringul olid LED-jalad joodetud tagurpidi. Vea kindlaks tegemine ja parandamine nõudis pisut nuputamist. Viimase etapina panime liimipüstoliga kokku karkassi ja täringuga mängimine võis alata.

Lülitis olevad metallkuulid ei toiminud nii nagu vaja ja seepärast ei töötanud täring ideaalselt. LED-tuled läksid küll põlema, kuid mõnel korral oli peaaegu võimatu kõik 6 (või siis meie puhul 7) LED-i põlema saada. Proovisime ja katsetasime erinevate metallkuulide, juhtmete ja suurustega, et täringu töö oleks usaldatav, kuid miski ei aidanud.

Pilt: VIVITA Estonia

Õnneks pisivead ühtegi osalejat ei heidutanud. Kõik olid õnnelikud, et projekt sai ikkagi lõpetatud, sõltumata, et täring polnud täiusik.

Töötuba oli kokkuvõttes ikkagi edukas. Kõik said käed külge panna jootmises, õpiti, kui toimivad LED-lampid ja vooluahel ning igaüks lõi täiesti nullist uue eseme.

Pilt: VIVITA Estonia

Kokkuvõte õpitust

  • Kogu protsess oli lõbus, kõik olid kaasatud ning aeg läks nii kiiresti, et ei saanud arugi.
  • Kõik vajasid lisaabi — ehk oleks abi olnud pikemast ettevalmistusest.
  • Jootmine on nauditav kõigi jaoks, sõltumata vanusest.
  • Me rääkisime üle, kuidas ja miks jootmine toimib, sh ka ettevaatusnõuded, kuid jootmisrauda käsitsedes ühe pisikese põletusarmi üks laps ikkagi sai. Tegijal juhtub!
  • Elektriskeemid olid meile väljakutseks, sest meil tuli joota üle 20 ühenduse. Meie esialgne eesmärk kogu töö ära teha 2 tunniga, oli ilmselgelt liiga ambitsioonikas.
Pilt: VIVITA Estonia

Inspiratsiooni saime ühest projektist, mille leidsime lastele suunatud raamatust. (Humble bundle)

VIVITA Estonia / VIVISTOP Telliskivi

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade