Elu on üks suur MÄNG!

VIVITA kolmandasse linnalaagrisse tulid kokku mänguhuvilised lapsed, et üheskoos avastada materjalide ja objektide mängu potentsiaali ning leiutada täitsa nullist oma mäng. Laagri käivitavaks jõuks oligi koos mängimine: kolme päeva jooksul said lapsed väljakutseid lahendades ühe suure projekti valmis ehitada.

Image for post
Image for post
Tiimipilt. Foto: VIVITA Estonia

Mängureeglid

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Aktiivne õppus. Foto: VIVITA Estonia

Lisaks nutikate ehitamisvõtete tutvustamisele, valisime loomingulisuse toetamiseks põhjalikult välja ka kasutatavad marterjalid. Nende hulgas olid euroalused, vineer, nöör, torud, pallid, traadid, tekstiilid ja muud imeliku välimusega objektid. Põnevuse üleskruvimiseks peitsime materjalid laagri alguses suure vineerplaadi alla ja mõistagi sidusime neile ka lehvi peale.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Üllatuspaki avamine. Foto: VIVITA Estonia

Viimaseks väljakutseks oli aga kogu loomisprotsess tiimitööna läbida. Kõik laagris osalejad jagunesid nelja tiimi. Tiimide eesmärgiks oli üheskoos ühe mänguideeni jõudmine ja selle valmis ehitamine.

Leiutamise protsess

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Proovikivid ümbrikus. Foto: VIVITA Estonia

Tiimitöö toetuseks mõtlesime välja ka jokker-kaardid. Kaartidel olid erinevad inspireerivad sõnumid — nt “kasuta ükskõik millist uut objekti või materjali, mida näed ruumis”; “vaata mängu kellegi teise mätta otsast”; “lisa mängule üks piirang”; “kasuta inspiratsiooniks jututäringuid”. Lastel oli võimalus neid kaarte kasutada, millal nad ise soovisid.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Jokker kaardid. Foto: VIVITA Estonia

Vabamänguala

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Mäng porolooni, sokirõngaste ja paberiga. Foto: VIVITA Estonia

Tiimitöö tulemus

Tiim roheline ehitas “Pallid lähevad koju” mängu, kus mitu mängijat peavad samaaegselt pallikiiku balanseerides pallid ämbritesse saama. Üks nende tiimiliige ehitas ka tsirkuse lauamängu kasutades euroalust ja plastikjuppe.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
“Pallid lähevad koju” mäng. Foto: VIVITA Estonia

Tiim kollane ehitas puidust struktuuri, mille ühel poolel sai proovida aukudesse palle visata ja teisel poolel sai visata rõngaid konksude otsa.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
“Proovi enda täpsust” mäng. Foto: VIVITA Estonia

Tiim punane ehitas suurele puidust alusele erinevad “Mängi minuga” mängud: kuulirada, pallide viskamine ämbritesse ja palli labürint.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
“Mängi minuga” mäng. Foto: VIVITA Estonia

Tiim sinine ehitas seltskonnamängu, mille jooksul tuli läbida viis erinevat jaama. Jaamades tuli ennast proovile panna täpsusvisetes, ruumilises mõtlemises ja vaikselt kuulamises.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Seltskonnamäng. Foto: VIVITA Estonia

Üks proovikivi, mis väga hästi laste loovust käima lükkas, oli ühe suvalise objekti mängu liitmine. Objektideks valisime vihmavarju, hantlid, lauatelefoni ja väikelaste mänguasja (pehmed ladumisrõngad koos puidust alusega). Kõikidele neile leiti oma funktsioon: hantlitega oli vaja enne mängimist käemusklid tugevaks treenida, vihmavarju kasutati konksuna, lauatelefon osales sosistamismängus ja mänguasja kasutati kuuliraja ehitamisel.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Lisaobjektid, mis tuli mängus kindlalt ära kasutada. Foto: VIVITA Estonia

Sellist mudelit katsetasime linnalaagri formaadis esimest korda. Meile endalegi üllatuseks osutus tulemus eriti põnevaks. Siiski vajab struktuur uuesti ülevaatamist, eriti, mis puudutab tiimitöö sujuvust ja koos ideede välja mõtlemist.

Aitäh kõikidele koostööpartneritele: Fotokunstikeskus Fotografiska Tallinn, La Muu, Särgid-Värgid, Uuskasutuskeskus, Alpek, Wendre, SUVA ja Artproof.

Linnalaagri programmi disainisid Timo Varblas, Vera Naydenova ja Eva Liisa Kubinyi.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store