Kuidas esitleda oma projektiideed?

VIVISTOP Telliskivi
Sep 25 · 3 min read

Et VIVISTOP oleks just see paik, kuhu sul on hea tulla oma kõikvõimalikke-võimatuid lennukaid ideid ellu viima, siis oleks hea, kui saame veidi aimu ideedest, mida tahad ja plaanid meie juures teha.

Selleks eeldame, et iga VIVISTOPis tegutsev laps regulaarselt mõtleks välja ja esitleks meile, millist projekti / ideed ta meie juures järgmiseks ellu soovib viia.

Iga kuu viimasel reedel korraldame VIVISTOPis ideede esitlemise ürituse, kus saad tutvustada oma ideed — siis proovime meie omalt poolt leida vajalikud seadmed, materjalid ja nõu, et saaksid oma idee ka ellu viia.

Foto: VIVITA

Kui alles otsid ideed, mõtle järgnevale:

 1. Millised teemad pakuvad mulle huvi?
 2. Mis asjad ajavad mind närvi või panevad muretsema?
  Uuri ka teistelt (sõpradelt, vanematelt, vanavanematelt, naabritelt jne), millised teemad neid ärritavad või panevad muretsema. Tihtipeale on just need teemad parimad, millele asuda lahendust otsima.
 3. Kuidas võiks valitud teemat lahendada? Kas ma saan sellele ise lahendusi pakkuda? Kuidas?
 4. Kogu infot selle teema/valdkonna kohta. Näiteks küsitle sõpru ja peret, käi kohapeal olukorda lähemalt uurimas, uuri internetist ja raamatutest, mida on sel teemal varem tehtud.
 5. Kas minu lahendus teeks minu / sõbra / pere / lemmiklooma / linna / koduriigi / maailma elu paremaks?
 6. Kogu saadud info kokku — videod, fotod, faktid, märkmed
 7. Pane kokku esitlus ja valmistu seda esitlema. Esitluste aeg on iga kuu viimasel reedel.
Foto: VIVITA

Tahaksime sinu esitluses näha järgmist:

 • Enesetutvustus — räägi veidi endast, mis on sinu huvid / hobid
 • Kirjelda, kuidas jõudsid projektiideeni
 • Sinu poolt välja pakutav lahendus (projekti kirjeldus)
 • Kuidas lahendus muudab sind ja sinu ümbritsevat elu paremaks?
 • Mida vajad lahenduse elluviimiseks? Milliseid teadmisi, oskusi, materjale? Millega saab VIVISTOP sulle toeks olla?
 • Kui sul on endal mõni eriline oskus või hobi, mida oleksid valmis teiste lastega VIVISTOPis jagama, siis räägi ka sellest. Heameelega anname sulle võimaluse teisi inspireerida kas läbi mõne töötoa või erisündmuse ( ei ole kohustuslik).
Foto: Sigrid Kägi

Näpunäited esitluse ettevalmistamiseks:

 • Kasuta rohkelt pilte, videoid ja muid toredaid lahendusi, et teha oma ettekanne ägedaks. Lase fantaasial lennata! :)
 • Võid esitluse teha kohapeal või juba varem valmis filmida ja meiega jagada
 • Esitlus võiks kokku kesta 5–10 minutit
 • Meile meeldiks väga, kui oled ise kohapeal oma ideed tutvustamas. Aga kui esimesel korral tuleb liiga suur pabin sisse ja sa ei tunne end mugavalt, saame su projektivideole ka kaugelt pilgu peale heita ja siis juba koos edasi minna.
Foto: VIVITA

Kohtumiseni esitlusel! Kui vajad nõu projektiidee esitlemiseks, aitame sind heameelega. Haara meil VIVISTOPis varrukast, ja küsi julgelt nõu!

VIVISTOP Telliskivi tiim

VIVISTOP Telliskivi

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade