VIVITA Disainisprint — tutvustame disaineri tööriistakasti

VIVITA Disainisprint on 2-päevane töötubade seeria, mis on loodud äsja liitunud liikmetele. Osalejatele tutvustatakse disainmõtlemise etappe, samal ajal andes ülevaate tänapäeval esilekerkinud probleemidest. Nad õpivad, kuidas probleemi sõnastada ja ümber kujundada, uusi ideid genereerida, meeskonnas töötada, prototüüpida ja oma lahendusi esitleda.

Sarnaselt eelmisele Disainisprindile saime inspiratsiooni ÜRO säästva arengu eesmärkidest ning sel korral valisime nimekirjast 12. eesmärgi, milleks oli säästev tootmine ja tarbimine. Esiteks andsime lastele koduse ülesande, et nad saaksid teemasse süveneda ja märkaksid, milliseid liigseid jäätmeid tekib nende elus. Ülesanne keskendus keskkonna reostuse ja inimkäitumise põhjuste uurimisele, lisaks palusime neil nädala jooksul tekkinud prügi kokku koguda. Jäätmete kuhi põrandal pakkus visuaalset innustust ja osutus heaks inspiratsiooniallikaks. Prototüüpimise faasis muutus see aga vajalikuks ehitusmaterjaliks.

Esimesel päeval tegi tippkokk Peeter Pihel inspireeriva esitluse, kuidas köögis käidelda toidujäätmeid, tekitada minimaalselt jäätmeid kui ka tarbida vastutustundlikult. See päriselu projekt loob väga hea pildi sellest, kui oluline on disainmõtlemine ühes kindlas kontekstis ja kuidas see annab hoogu loovale mõtlemisele. Näidisjuhtumi ja lisanäidete abil arutasime lastega, mis on loovus ja milliseid erinevaid meetodeid kasutavad kunstnikud ja disainerid maailma probleemide adresseerimiseks.

Sealt liikusime edasi ideede ja mõtete kaardistamisele — vaatasime üle kodutöö ja visualiseerisime mõtted kasutades laeva metafoori. Me tegime kindlaks, missugused väljakutsed esinevad jäätmekäitluses ning määratlesime, missugune võiks olla ideaalne jäätmevaba tulevik. Esile kerkisid järgnevad teemad — veereostus, kliimamuutus ja loomade väljasuremine. Seejärel jagunesid lapsed meeskondadesse, kus nad said valida meelepärase teema, millega edasi tegutseda.

Lastel tuli alustada probleemi defineerimisega, küsides küsimusi — miks ja kellele on lahendus vajalik ja missugune näeks olukord välja, kui probleem on saanud lahenduse. Ideede genereerimiseks kasutasime “Crazy 8” ajurünnaku meetodit, et ei tuleks ainult olemasolevaid või ilmselgeid lahendusi. Pidime lastele pidevalt meelde tuletama, et nad ei looks reegleid, mida ei tohi teha, vaid paneks kirja oma ideed võimalike lahendustena. Päeva lõpuks valis iga tiim välja 3 ideed, mille nad ka visualiseerisid.

Loomulikult olid lapsed kiindunud enda ideedesse. Kuigi proovisime julgustada lapsi koos töötama, algas teine päev igaühe enda idee prototüüpimisega.

Alguses lubasime lastel tööd teha nende materjalidega, mis nad jäätmetena kaasa olid võtnud ning selline piiritlemine osutus loomeprotsessis vägagi kasulikuks. Hiljem said nad ka muid materjale ja seadmeid kasutada, mis tekitas lisaelevust. Julgustasime neid ka omavahel suhtlema ja üksteise ideed edasi arendama. Lahendusi tuli hulgaliselt — näiteks: prügi mahaviskamise järelvalvesüsteem video ja satelliidi vahendusel; pakendivaba poodlemise jaoks taaskasutatavad kotid; avalikud üritused, et üles kutsuda prügi korjama; plastiku ümbertöötlemise masin ehk tark prügikast, mis kogub ja taaskäitleb prügi või aitab lausa muuta inimeste käitumist.

Kindlasti jäid teisest päevast meelde videoesitlused, mis näitasid valmis prototüüpe. See oli parim viis, kuidas päevale punkt panna ning nautida kõik koos intensiivse töötoa tulemusi. Väga põnev oli kuulata põhjendusi, miks valitud probleem on just neile oluline ja missugune on nende lahenduste suurem mõju. Isegi, kui mõni töötoa osa osutus neile raskeks, suutsid nad nautida ja võtta viimast uute asjade õppimisest ning kõige enam tekitas põnevust see, et nad said õpitut koheselt rakendada.

Meie saime samuti väärtuslikke õppetunde, kuidas parandada ja arendada edasi laste õppeprotsessi, nii et me ei jõua ära oodata järgmist töötuba!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade