Ναι, εκεί πάμε όλοι, κι όχι μόνο όσοι έχουμε κλείσει θέση στα πλοία της γραμμής. Προς νέες ακτές πάμε όλοι όσοι έχουμε ανεβεί στο πλοίο «η Ελλάς».

Προς νέες, άγνωστες ακόμα ακτές, προς κάποιες αχαρτογράφητες ακόμα ακτές, που μόλις αρχίζουν να ξεπροβάλλουν μέσα από την πρωινή ομίχλη, κάτω από το…

Vassilis Kampolis

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store