Большой войны не миновать
Сергей Карелов
1.6K35

Дякую надцікава стаття і, з оглядом на непрогнозовані події в Україні, Сирії, Туреччині, Європі — актуальна і правдива. Молімось, щоб до тотального хаосу взаємознищення не підключилася Азія.

Like what you read? Give Кошеленко Владлен a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.